Δήμος Καμένων Βούρλων: Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019 20:35 Δήμος Καμένων Βούρλων: Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Από 6 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινά η θητεία των Αντιδημάρχων που όρισε για την 1η περίοδο ο Δήμαρχος Καμένων Βούλρων Γιάννης Συκιώτης.

Ειδικότερα η θητεία τους θα είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.

Για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αναφέρει τα εξής:

Α. Τον κ. Παταργιά Κων/νο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α1. Τεχνικών Έργων

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υφισταµένων της οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα των Τµηµάτων Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων, Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας

• Την λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας, τον καθορισµό χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων, πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων

• Την ευθύνη αποµάκρυνσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων

• Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.(Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Υπηρεσίας ∆όµησης, που έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη ελέγχου κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων , (όπως εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση ανελκυστήρων, άδειες εγκατάστασης , λειτουργία φωτοβόλων σωλήνων, κ.λ.π.)

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας

• Την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούµενων τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου

• Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας

α2. Θέµατα Περιβάλλοντος

• Την ευθύνη λειτουργίας των προγραµµάτων ανακύκλωσης , επαναχρησιµοποίησης και κοµποστοποίησης

• Την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος

• Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001)

• Την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου

• Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών

• Την επίβλεψη της µελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου α3. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

• την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

• την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού

• τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

• τη λειτουργία των ΚΕΠ

• την λειτουργία των παιδικών σταθµών

• Την υπογραφή των παρακάτω εγγράφων:

- Κανονικές άδειες µονίµου και εποχιακού προσωπικού

- Αποφάσεις εγγραφών , µεταβολών και λοιπά έγγραφα που αφορούν τη ∆ηµοτική Κατάσταση των πολιτών

- Βεβαιώσεις βοσκοτόπων

- ∆ιαβιβαστικά κρατήσεων προσωπικού

- Έγγραφα Γραφείου Ανθρωπίνου ∆υναµικού εκτός από αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (προσλήψεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, απολύσεις)

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Μώλου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Μώλου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

Β. Τον κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών

• την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τµηµάτων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

• την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και το χειρισµό των συναφών µε αυτές θεµάτων

• την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

• την λειτουργία των ∆ηµοτικών και Λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

Γ. Τον κ. Αντύπα Αντύπα και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισµό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Πολιτισµού και Νέας Γενιάς

• Την αρµοδιότητα προγραµµατισµού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου

• Την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων

• Την διαφήµιση και τον έλεγχο των χώρων τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισµού Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Καµένων Βούρλων

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων , σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

∆. Τον κ. Κοντοπάνο Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Σχετικά με την αναπλήρωση:

α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παταργιά Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. .Κοντοπάνος Νικόλαος,

β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αντύπας Αντύπας,

γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Αντύπα Αντύπα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος,

δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κοντοπάνου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Κοντοπάνο Νικόλαο.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com