Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Προσόντα, κριτήρια, ωράρια και αποδοχές

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 12:50 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Προσόντα, κριτήρια, ωράρια και αποδοχές

Με μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας καθορίστηκε η διαδικασία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Στην απόφαση περιγράφονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το ωράριο διδασκαλίας, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο καθώς και παρατάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείο Παιδείας για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

Ποιοι δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό οι…

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπαση τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντα τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντα τους.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασης τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης

ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί, «οικεία βουλήσει», αλλά δεν παρήλθε διετία από τη διακοπή

στ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή από- σπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο, καθώς δικαιούνται να υποβάλουν μόνο αίτηση παράτασης της απόσπασης τους

ζ) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1740), σε ό, τι αφορά
τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τρία σχολικά έτη και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της χώρας απόσπασης.

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

Δείτε στο NewsIt το έγγραφο με όλες τις λεπτομέρειες για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών