Πρόσκληση Κορδολέμη για ΔΣ στην ΕΠΣΦ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 13:22 Πρόσκληση Κορδολέμη για ΔΣ στην ΕΠΣΦ

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ…

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 θα προχωρήσει σε ανακατανομή αξιωμάτων μεταξύ των μελών του, το ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, σύμφωνα με την πρόσκληση που κοινοποίησε ο Μιχάλης Κορδολέμης.

Στον τελευταίο έδωσε τη συγκεκριμένη δυνατότητα η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και εφόσον πέρασε η προθεσμία των τριών ημερών, μέσα στην οποία είχε την αρμοδιότητα να το συγκαλέσει ο νυν Πρόεδρος Κώστας Σακελλάρης.

Στην πρόσκληση, αναφέρεται αναλυτικά η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία δεν αφήνει περιθώρια άλλων καθυστερήσεων προκειμένου να διεξαχθεί συμβούλιο με το θέμα που είχαν θέσει οι εφτά (7) του ΔΣ.

Αναλυτικά:

«Σε εφαρμογή της υπ’αριθμόν 20/2020 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., απόσπασμα της οποίας νόμιμα γνωστοποιήθηκε στα διάδικα μέρη, μεταξύ των οποίων και στον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ.Φ. κ. Κων/νο Σακκελάρη, στις 18-02-2020, με το υπ’αριθμόν πρωτοκ.6506/18-02-2020 έγγραφο του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., που αυθημερόν περιήλθε – κοινοποιήθηκε στο e-mail της Ε.Π.Σ.Φ., την οποία αυτός (ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ.) νομίμως εκπροσωπεί και του οποίου αυτός αποδεδειγμένα έκτοτε έλαβε πλήρη γνώση, διετάχθη αυτός όπως εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών συγκαλέσει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. με θέμα ημερησίας διατάξεως τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των αιτούντων/προσφευγόντων (ήτοι των εκ των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. κ.κ.

1) Κορδολέμη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, 2) Ζουμπόπουλου Παναγιώτη του Χαραλάμπους, 3) Ασημωτού Ευάγγελου του Δημητρίου, 4) Νικολάου Δημήτρη του Μιχαήλ, 5) Σπυρίδωνος Αναστασίου του Δημητρίου 6) Φαφούτη Γεωργίου του Λουκά και 7) Φαφούτη Χρήστου του Ευσταθίου ), που έχει διατυπωθεί στην από ημερομηνία 04.02.2020 αίτησή τους περί ανακατανομής/αναδιάρθρωσης των θέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Φ. και η οποία επιδόθηκε σ’αυτόν (τελευταίως) δυνάμει της υπ’αριθ.4952Ε/4-2-2020 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού Περιφερείας του Εφετείου Λαμίας Ιωάννη Αλεξανδρή.

Κατ’ εφαρμογήν της αυτής προειρημένης υπ’αριθμόν 20/2020 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.,σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας

συγκλήσεως του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κων/νο Σακκελάρη, προκειμένου για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω αιτήματος/θέματος ημερησίας διατάξεως, παρέχεται η δυνατότητα στους αιτούντες/προσφεύγοντες, δια του πρώτου εξ αυτών ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΟΔΟΛΕΜΗ του Κων/νου να συγκαλέσει το Δ.Σ., τηρώντας όλες τις διατυπώσεις και προθεσμίες που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., ήτοι των εξής προϋποθέσεων: α) Η συνεδρίαση να γίνει το αργότερον εντός τριών (3) ημερών από της προσκλήσεως, β) η συνεδρίαση να γίνει εντός των γραφείων της Ε.Π.Σ.Φ., άλλως και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν στο χώρο υποδοχής – χωλ των Γραφείων  της Ε.Π.Σ.Φ. στη Λαμία, επί της οδού Όθωνος αριθ.1 της Λαμίας, γ) να κληθεί να προεδρεύσει του Δ.Σ. ο νυν Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. κ. Κων/νος Σακκελάρης και σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να αναπληρωθεί αυτός, κατά σειρά, από τον α’ αντιπρόεδρο ή τον β’ αντιπρόεδρο ή από άλλο μέλος που θα εκλέξουν ως «προεδρεύοντα» τα λοιπά συμμετέχοντα στη Συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ., δ) να κληθεί να αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέως της Συνεδρίασης, ο νυν Γενικός Γραμματέας κ. Καρακώστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, άλλως και σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, είτε εξ αρχής, είτε κατά τη διάρκεια της Συνεδριάσεως, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, να ανατεθούν τα χρέη Γ.Γ. σε οποιοδήποτε μέλος εκλέξουν τα συμμετέχοντα στο Δ.Σ. μέλη.

ΕΠΕΙΔΗ παρελθούσης απράκτου της τριημέρου προθεσμίας συγκλήσεως του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κων/νο Σακκελάρη, έχουμε παρόν, ενεστώς και έννομο συμφέρον και δικαίωμα, δυνάμει της προειρημένης υπ’αριθ.20/2020 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., να συγκαλέσουμε οι επτά (7) προσφεύγοντες/αιτούντες νόμιμα αυτό, τηρώντας τις προμνησθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω προεχθές 20-02-2020, εξ αφορμής και με την επίκληση της προαναφερθείσης αποφάσεως υπ’αριθ.20/2020 του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. τα δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Φ. δήλωσαν εγγράφως την παραίτησή τους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αμέσου αναπληρώσεως των παραιτηθέντων μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής με απόφαση, προκειμένου για τη δυνατότητα αμέσου ανασυγκροτήσεως αυτής και λήψεως αποφάσεων επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Φ την κάτωθι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

''Καλούνται άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα λάβει χώρα ημέρα Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Φ., οδός Όθωνος αριθ.1 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ανακατανομής αξιωμάτων (αναδιάρθρωσης) μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ.». Καλείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Κων/νος Σακκελάρης να προεδρεύσει της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. και ο Γενικός Γραμματέας κ.Καρακώστας Δημήτριος, να εκτελέσει τα δικά του καθήκοντα στη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσελεύσεως του Προέδρου ή/και του Γενικού Γραμματέως, αυτοί θα αναπληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ.20/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. Ομοίως, σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ή αιτία δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Φ., αυτή θα πραγματοποιηθεί στο χώρο υποδοχή/χωλ των γραφείων επί της οδού Όθωνος αριθ.1 της πόλεως Λαμίας. Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται μέσω e-mail ή/και sms σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ., καθώς και στην Ε.Π.Σ.Φ. και προς Μ.Μ.Ε. της Φθιώτιδας.''.»

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com