Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ένα άτομο για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 10:27 Ένα άτομο για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας…

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (εργάτης αποθήκης), ανακοίνωσε η αρμόδια Διεύθυνση της ΠΕ Εύβοιας.

Η διάρκεια απασχόλησης είναι μέχρι και εξήντα (60) ημερομίσθια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2018, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Χαϊνά 93-34100- Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Εύβοιας (τηλ. επικοινωνίας: 2221353918).