Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει η Οικονομική του Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 10:26 Συνεδριάζει η Οικονομική του Δήμου Λαμιέων

Με εφτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων.

Τα θέματα:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα 3ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα 4ο : ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ &   2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΚΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 199.997,12 ΜΕ ΦΠΑ 24%
Θέμα 5ο : ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 79583 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ»
Θέμα 6ο : ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76141 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
Θέμα 7ο : ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 78206 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ