Περιφέρεια Στερεάς: Κανένα πρόβλημα με τις ακτές μας

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 09:20 Περιφέρεια Στερεάς: Κανένα πρόβλημα με τις ακτές μας

«Καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια στις καθαρές θάλασσες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», αναφέρει η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας...

Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, από την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σχετικά με την ποιότητα των νερών σε πολλές περιοχές κολύμβησης της Στερεάς Ελλάδας, απάντησε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΠΑΚΟΕ τουλάχιστον 55 παραλίες της Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, ανάμεσα σε αυτές και παραλίες που έχουν κερδίσει γαλάζια σημαία.

Στην ανακοίνωση – απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαψεύδονται οι παραπάνω εκτιμήσεις του ΠΑΚΟΕ, χαρακτηρίζοντας αντιεπιστημονικές και αυθαίρετες τις μετρήσεις του, ενώ αναφέρει την κείμενη νομοθεσία και τα όρια που χαρακτηρίζουν τις ακτές ως καλής ή εξαιρετικής ποιότητας (άρα και κατάλληλες για κολύμβηση).

Παραπέμπει τέλος και στη σχετική σελίδα “Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης” της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε την ανακοίνωση που υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δρ. Σταύρος Τσελάς:

«Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά την πρόσφατη δημοσίευση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με το οποίο κάποιες ακτές της Περιφέρειας είναι ακατάλληλες για κολύμβηση επισημαίνει ότι:

  1. Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.8600/416/Ε103/23-02-2009, είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συλλέγει τα στοιχεία με την βοήθεια των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η οποία στη συνέχεια τα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για αξιολόγηση.

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας& Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας, συνεργάζονται και συνεπικουρούν στις δειγματοληψίες προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση για την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειάς μας.

  1. Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία. Με βάση αυτήν, οι μόνες παράμετροι που εξετάζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι:

α) συγκέντρωση των κολοβακτηρίων (E. Coli)

β) συγκέντρωση των εντερόκοκκων.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους, τα νερά κολύμβησης κατηγοριοποιούνται ως:

α) εξαιρετικής ποιότητας, (επιτρέπεται η κολύμβηση)

    εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100

    κολοβακτήρια E. Coli (cfu/100ml ) < 250

β) καλής ποιότητας,( επιτρέπεται η κολύμβηση)

    εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 200

   κολοβακτηρία E. Coli (cfu/100ml ) < 500

γ) επαρκούς ποιότητας, και

δ) ανεπαρκούς ποιότητας.

  1. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης η Περιφέρεια μας πραγματοποιεί δειγματοληψίες προκειμένου να μετρηθούν οι παραπάνω παράμετροι. Τα δείγματα εξετάζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα σημεία δειγματοληψίας προσδιορίζονται κάθε έτος  με απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2019 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού από όλες τις προσδιορισμένες από την ανωτέρω απόφαση ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας και επιπλέον από 33 μη προσδιορισμένες ακτές, που όμως επισκέπτεται μεγάλος αριθμός λουομένων.

  2.  Με βάση τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβησης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας».

  3.  Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) στο από 347/24.06.2019 Δελτίο Τύπου του, δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχει προβεί στο “χαρακτηρισμό” κάποιων εξ' αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι άκυρος και ανυπόστατος, καθώς:

α) Λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όχι μόνο των ως άνω προβλεπόμενων (εντερόκοκκος και e. coli), αλλά και των ολικών κολοβακτηρίων  με επίκληση, μάλιστα, της ως άνω 2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία  έχει καταργήσει τη χρήση αυτού του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηρια) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης. Συνεπώς, είναι απολύτως άστοχη η χρήση αυτού του κριτηρίου εκ μέρους του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
β) Το ΠΑΚΟΕ  για τον έλεγχο ικανοποίησης των προβλεπόμενων κριτηρίων, χρησιμοποιεί εκτός του λάθους κριτηρίου των ολικών κολοβακτηρίων και  απολύτως αυθαίρετες τιμές ορίων καταλληλότητας, αντί των ως άνω θεσμοθετημένων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ακόμη και αν υποθετικά λαμβάνονταν υπόψη (με την επιφύλαξη της τήρησης ορθής διαδικασίας δειγματοληψιών) τα αποτελέσματα μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ, τα νερά του συνόλου σχεδόν των ακτών που εξετάστηκαν, θα χαρακτηρίζονταν ως “εξαιρετικής ποιότητας” οι δε υπόλοιπες περιοχές  σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ θα χαρακτηριζόντουσαν ως «καλής ποιότητας» και σε καμία περίπτωση ως ακατάλληλες για κολύμβηση.
  1. Τέλος, επισημαίνεται ότι στις  προσδιορισμένες ακτές κολύμβησης έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το σύνολο των δειγμάτων να βρίσκονται στην κατηγορία “εξαιρετικής ποιότητας”. Σχετικώς, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της Απ.Δ.Θ.Στε., http://www.apdthest.gov.gr, πεδίο “Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης”.

Καλούμε τους λουόμενους στις ακτές της Περιφέρειάς μας να λαμβάνουν υπόψη τους τις επίσημες μετρήσεις της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι τις αντιεπιστημονικές και αυθαίρετες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης  θα συνεχιστεί καθόλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και θα  υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια στις καθαρές θάλασσες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com