Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από την Περιφέρεια Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 20:12 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από την Περιφέρεια Στερεάς

11 θέσεις δίμηνης διάρκειας…

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό απασχολούμενων, φαίνεται στον πίνακα:

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα ∆ιοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22-07-2019, (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και 26-07-2019.