Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ειδικό Σύμβουλο ζητεί ο Δήμος Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 22:35 Ειδικό Σύμβουλο ζητεί ο Δήμος Λοκρών

Την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές.

Πρόκειται για μία (1) θέση Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου ειδικότητας Π.Ε. Νοµικών – ∆ικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του ∆ηµάρχου, θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεµάτων Νοµικής φύσεως.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε ηµερολογιακών (5) ηµερών στα γραφεία του ∆ήµου Λοκρών, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆ηµοτικό Κατάστηµα Αταλάντης, Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 - Τ.Κ. 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστηµένης επιστολής.

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ.