Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Καμ. Βούρλων: Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 19:15 Δήμος Καμ. Βούρλων: Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

«Γεμάτη» με θέματα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:30΄μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στα Καμένα Βούρλα.

Συνολικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 18, όπως παρακάτω:

1. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσµο ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας

2. Ορισµός αντιπροσώπων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο∆ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

3. Ορισµός ενός (1) εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρεία Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

4. Ορισµός ενός (1) εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

5. Ορισµός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

6. Ορισµός µελών επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών ∆ΕΗ

7. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών Λαϊκών Αγορών στον Γκολφοµήτσο Αθανάσιο του Γεωργίου

8. Έγκριση απολογισµού εµποροπανήγυρης Αγίου Κων/νου

9. Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων 2ου Τριµήνου έτους 2019

10. Έγκριση συµµετοχής ∆ήµου Καµένων Βούρλων στο πρόγραµµα WiFi4EU- Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

11. Αποδοχή χρηµατοδότησης για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)

12. Αποδοχή ένταξης της πράξης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των ∆ήµων της χώρας»

13. 1η Αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράµµατος του Οικονοµικού έτους 2019

14. Έγκριση αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι" για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

15. Έγκριση αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι" για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

17. Παράταση της προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και της ανάγκης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδενίτσας ∆ήµου Καµένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας».

Επίσης τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 13:00’ το μεσημέρι συνεδριάζει στα Καμένα Βούρλα, για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καµένων Βούρλων

2. Μετατόπιση αναπηρικού περιπτέρου του κ. Αθανασίου Τρίγκα, ευρισκοµένου στην Τοπική Κοινότητα Καινούργιου

3. Αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Καραϊσκάκη και Ειρήνης στον Άγιο Κων/νο

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Καραϊσκάκη και Θερµοπυλών στον Άγιο Κων/νο

5. Άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καµένων Βούρλων στο Ο.Τ. 73 παρά της οδό Αριστοτέλη του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

Θυμίζουμε και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Πρόεδρος: Γιάννης Συκιώτης

Αντιδήμαρχοι: Αντύπας Αντύπας, Παπαγρηγορίου Νικόλαος

Τακτικά Μέλη: Τσιτίνη Σοφία, Σωσώνης Ιωάννης, Φλωράκης Αθανάσιος, Παπαναγιώτου ∆ηµήτριος