Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 20:45 Εκδόθηκε η προκήρυξη για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Εκδόθηκε η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι θέσεις είναι:

ΤΕ Τελωνειακών και ΔΕ Τελωνειακών: Εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μείωση της διαφθοράς, προστασία της δημόσιας υγείας.

ΤΕ Τελωνειακών – Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών: Μέριμνα για τον χειρισμό και την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και των ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών συστημάτων του πλοίου.

ΤΕ Τελωνειακών – Μηχανικών: Διασφάλιση και επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των μηχανών και εγκαταστάσεων.

ΤΕ Τελωνειακών – Πλοιάρχων: Μέριμνα για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβαινόντων σε αυτό, διακυβέρνηση του πλοίου, τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα.

ΔΕ Τελωνειακών - Ναυκλήρων: Μέριμνα για την καλή λειτουργία και την εξωτερική εμφάνιση του σκάφους, καθώς και την καθαριότητα και ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Οκτωβριου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ