Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποβολή ενστάσεων για το προσωπικό καθαριότητας του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 16:35 Υποβολή ενστάσεων για το προσωπικό καθαριότητας του ΟΑΕΔ

Εφτά θέσεις στη Λαμία και συνολικά 15 στη Στερεά…

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2019, ο ΟΑΕΔ γνωστοποίησε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων, αρχίζει στις 11/10/2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 21/10/2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ.14307, Τ.Κ.11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Θυμίζουμε ότι για τη Στερεά υπάρχουν 15 θέσεις εκ των οποίων οι έξι (6) στη Λαμία ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΚ και άλλη μία (1) στο ΚΠΑ2 της Φθιωτικής πρωτεύουσας. Επίσης άλλες τέσσερις (4) θέσεις είναι στο ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Βασιλικού Χαλκίδας και από μία (1) στα ΚΠΑ2 Θήβας, Λιβαδειάς, Χαλκίδας, Καρπενησίου και Άμφισσας.