Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 16:16 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο

Εστάλη στα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τη Γενική Γραμματεία Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020.

Με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Προσλήψεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δηµοσίου.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα».

Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κοκ).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4590/2019 για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προβλέπεται το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.