Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κύρωση Πινάκων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 21:51 Κύρωση Πινάκων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρώθηκαν οι Πίνακες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως επιλαχόντες – επιτυχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κατ΄ εκτέλεση του άρθρου 253 του ν.4610/2019(Α΄70).

Αναφορικά με τους επιτυχόντες, που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη  μετά την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών, παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση των αριθμό των μορίων τους

Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν μέσω των Υπηρεσιών του Π.Σ. απευθείας στο Τμήμα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης & Εποχικού προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα, που Θεωρούν, ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά.

ΠΙΝΑΚΕΣ