Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εργάτη καθαριότητας ζητεί ο Δήμος Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020 15:29 Εργάτη καθαριότητας ζητεί ο Δήμος Λοκρών

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα το άτομο αυτό θα καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού των παραλιών και των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην:

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κων/νος & κ. Μοδιάτη Βασιλική τηλ. επικοινωνίας: 22330-22374 και 22330-23707 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.