Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκηρύχθηκε το στέγαστρο για το Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 08:20 Προκηρύχθηκε το στέγαστρο για το Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λαμίας

Προϋπολογισμού 403.000,00€ από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»…

Το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο» προϋπολογισμού 403.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), προκήρυξε με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό ο Δήμος Λαμιέων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου, διαστάσεων περίπου 42,40m x 19,80m, στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων και η κατακύρωση θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη.