Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Καμένων Βούρλων: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή κεκλεισμένων των θυρών

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 22:19 Δήμος Καμένων Βούρλων: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή κεκλεισμένων των θυρών

Μία ντουζίνα θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:00’.

Εκτός των διαφόρων τυπικών οικονομικών τακτοποιήσεων στην ημερήσια διάταξη είναι και η απόφαση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Γιάννη Συκιώτη για παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το χλοοτάπητα του γηπέδου Αγίου Κων/νου και η έγκριση των πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών κτημάτων και αναψυκτηρίου.

Τα θέματα:

1. Έγκριση της αριθµ. 7199/8-9-2020 απόφασης ∆ηµάρχου περί παράτασης της χρονικής διάρκειας υποβολής του αριθµ. πρωτ.:6382/14-8-2020 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Κων/νου» και αριθµ. ΕΣΗ∆ΗΣ: 96233

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (γνωµοδότηση επί της αριθµ. 119/2020 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας- αγωγή Φώτιου Ντότσια)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Σουκιούρογλου Αθηνάς)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική δίκη)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (εξώδικη δήλωση- πρόσκληση της οµόρρυθµης εταιρείας «ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

6. Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 223/2019 αποφάσεως Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας (υπόθεση Α∆ΕΛΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ)

7. Έγκριση πρακτικών εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Κτήµατος θέση ΣΤΡΩΜΑΤΑ Μώλου

8. Έγκριση πρακτικών Α΄ επαναληπτικής δηµοπρασίας εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Κτήµατος στη θέση ΣΤΡΩΜΑΤΑ Μώλου

9. Έγκριση πρακτικών εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Κτήµατος στη θέση ΒΑΛΤΟΣ Αγίας Τριάδας Μώλου

10.Έγκριση πρακτικών Β΄ επαναληπτικής δηµοπρασίας Εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στην παραλία Μώλου

11.Εξειδίκευση – Έγκριση των ∆απανών και ψήφιση πίστωσης για Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

12. 5η αναµόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισµού , του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του τεχνικού προγράµµατος του Οικονοµικού έτους 2020