Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Φθιώτιδος Συμεών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 19:33 Η συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Φθιώτιδος Συμεών

Για τις δηλώσεις του για την Αγία Σοφία…

Διαβάστε την ευχαριστήρια Επιστολή της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών για τις δημόσιες τοποθετήσεις και ενέργειες του Ποιμενάρχου μας σχετικά με την μετατροπή σε τέμενος της Αγίας Σοφίας.

«Ιερώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Συμεών, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Όλοθύμως ευχαριστούμεν διά την δήλωσιν υμών, διά της οποίας εκφράζετε τήν βαθείαν λύπην υμών επί τη προσφάτως ληφθείση υπό τών ενταύθα κρατικών αρχών αποφάσει μετατροπής του μουσείου της Αγίας Σοφίας εις μουσουλμανικόν τέμενος.

Ή χριστιανική ναοδομία είναι ανυπέρβλητος θεολογική γλώσσα, η οποία διά της αρχιτεκτονικής έμπνεύσεως εκφράζει ορθοτόμως την πίστιν της Έκκλησίας είς τόν Τριαδικόν Θεόν, εις την πανσωστικήν ενσάρκωσιν του Θεού Λόγου και εις την εσχατολογικήν πλήρωσιν και την πληρότητα της Θείας Οικονομίας εν τη Βασιλεία του Θεού.

Αυτήν την αλήθειαν εκπροσωπεί και διακηρύττει με μοναδικόν τρόπον ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας. Ουδεμία παρέμβασις εις το οικοδόμημα δύναται να επικαλύψη, να αλλοιώση ή να εξαφανίση το ευάγγελον μήνυμα και την αποστολήν του Ναού, περί του οποίου έχει σοφώς λεχθή, ότι αποτελεί «την αρχιτεκτονικήν διατύπωσιν του δόγματος της Χαλκηδόνος», ήγουν της πίστεως εις το «αεί μυστήριον» της Θεανθρωπινότητος, είς τήν ένωσιν και αλληλοπεριχώρησιν, εν τώ ενί προσώπω του Θεού Λόγου, της θείας και ανθρωπίνης φύσεως, «ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως».

Έν τη εννοία ταύτη, μόνον η χρήσης του υπερόχου τούτου ιερού οικοδομήματος ως χριστιανικού ναού ανταποκρίνεται εις την ουσίαν του και την λυτρωτικήν μαρτυρίαν του. Εις αυτόν τόν πανίερον χώρον, τά πάντα υμνούν τον Χριστόν, τόν ένσαρκον Λόγον, τόν εν αρχή και τον ερχόμενον. Η αλήθεια αύτη, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής πίστεως εις τόν εν Τριάδι Θεόν, απορρίπτεται από το Ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι πιστοί προσηύχοντο μετά την μετατροπής της Αγίας Σοφίας εις τέμενος, επί 481 έτη, εντός ενός χριστιανικού ναού, εν ατμοσφαίρα χριστιανική, γενικώς και όχι μόνον λόγω των αγιογραφιών, αι οποίαι επεκαλύφθησαν. Η μόνη χρήσις, η οποία σέβεται και αναδεικνύει την αλήθειαν καί τήν ιεράν αποστολήν της Αγίας Σοφίας, είναι η λειτουργία της ως χριστιανικού ναού.

Ο ναός της του Θεού Σοφίας ώς αρχιτεκτονική αποτύπωσις της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους και συμπάσης της κτίσεως ανήκει εις ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η αναγνώρισής του ως μνημείου παγκοσμίου πολιτισμικής κληρονομίας εκφράζει εμμέσως και αυτήν την αλήθειαν και δέν συνδέεται μόνον με το απαράμιλλον μεγαλείον του αρχιτεκτονήματος, με την αγιογράφησιν καί τόν διάκοσμόν του.

Με αυτάς τάς σκέψεις, ευχαριστούμεν υμίν άπαξ έτι διά τήν πηγαίαν και ειλικρινή έκφρασιν της υμετέρας αγάπης και της υποστηρίξεως πρός τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον, εις τήν ζωήν καί τήν καλήν μαρτυρίαν του οποίου, πάντοτε εν αταλαντεύτω πιστότητι πρός τάς αποστολικάς παραδόσεις και εν ακαμάτω μερίμνη διά τόν εκάστοτε σύγχρονον άνθρωπον, είναι παρόν το πνεύμα της Αγίας Σοφίας.

Έπί δε τούτοις, επικαλούμεθα εφ' υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού».

Η πρωτότυπη επιστολή