Περιφέρεια Στερεάς: 45 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 08:54 Περιφέρεια Στερεάς: 45 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Η 43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη (24/11) στις 10:00’ το πρωί σύμφωνα με την πρόσκληση του Περιφερειάρχη και Προέδρου της Φάνη Σπανού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 45.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της με αρ. Α363/2020απόφασηςτου Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/80/20 Οκτωβρίου2020 κλήση.

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/79/20 Οκτωβρίου2020 κλήση.

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αγωγή του Φωτίου Ζορμπά]

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση χρήσης ενός φυλακίου (2 οικίσκων) στο Κάστρο Βοιωτίας. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:α)Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού Βραχίονα», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ)έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια άλατος 2020»της Π.Ε. Ευρυτανίας , προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,και κατακύρωση της σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο176του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ)- Τμήμα Ιατρικής για το έργο : «Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού από τη διασπορά του κορωνοϊού covid 19», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 21-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου»

ΘΕΜΑ 14ο:Αντικατάσταση μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς- Ελλάδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 0561 με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή “Πάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου», ΚΑ: 2017ΕΠ0561003και προϋπολογισμό 240.000,00€.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος από Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ. 6+000»,προϋπολογισμού 399.999,99€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση παράκαμψης Μοδίου», του έργου «Διασταύρωση (ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι -ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: ολοκλήρωση παράκαμψης Μοδίου» ,προϋπολογισμού 2.200.000,00με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτικήτων1 και 3 , παράκαμψη Λαμίας» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου» προϋπολογισμού1.280.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα», προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γ΄ Φάση Λιμένα Μαντουδίου» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή αποθήκης άλατος και δημιουργία νέων χώρων» προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση: α)διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου 2020-2021» προϋπολογισμού263.748,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000€)και β)των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 23ο:Δημοπράτηση του 1ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 24ο:Δημοπράτηση του 2ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 25ο:Δημοπράτηση του 3ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Επισκευή –Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 26ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικου Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04–06 Απριλίου 2020.» υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα-αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € με ΦΠΑ β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑ 27ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Μακρακώμης και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ“ΙΑΝΟΣ”).

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού συστήματος Ορχομενού» συνολικού ποσού 2.699.102,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162086/545/12-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 33ο:Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων και Νέα δρομολόγια στα πλαίσια της Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 34ο:Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC0067922962020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου τουΦ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρακτικού 8ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του πρακτικού 1.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμούκαι Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑ», κατ’ εφαρμογή της 1247/2020 απόφασης τηςΑρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου367τουΝ.4412/2016, σχετικά με την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητώντων δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &2022-2023μετην χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και β) παρακράτησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των έκπτωτων αναδόχων” της με αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-2018(ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια Διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , των σχολικών ετών 2018-2019και 2019-2020.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 22, 23 & 25 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 140.704.20€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 220805/6709/02-10-2020).

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφοράτην4ηΠρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

ΘΕΜΑ 40ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020» Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 43ο:΄Εγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους2020(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 45ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020.

Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com