Ο Λεωνίδας Κωστόπουλος για την επόμενη μέρα της ΠΕΛ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 07:50 Ο Λεωνίδας Κωστόπουλος για την επόμενη μέρα της ΠΕΛ

«Τηρήστε όσα προβλέπονται στο νόμο για την εκκαθάριση του παλιού ΝΠΔΔ…». Επιστολή στον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ΠΕΛ...

Τον έντονο προβληματισμό του για την τύχη της ΠΕΛ σύμφωνα με το νέο πλαίσιο και τη δημιουργία του διάδοχου «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ», χωρίς να έχει καταργηθεί ακόμη το προηγούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκφράζει ο νυν Πρόεδρος της ΠΕΛ, Λεωνίδας Κωστόπουλος, σε επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση.

Στην επιστολή του που κοινοποιεί στην Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων και στους επικεφαλής των φορέων που συστήνουν τον νέο Φορέα ήτοι, το Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο Καραΐσκο, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Φθιώτιδας Θανάση Κυρίτση, ο κ. Κωστόπουλος, επισημαίνει ότι πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι κανόνες του νομοθετικού πλαισίου, όπως η υπογραφή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θα εκκαθαρισθεί το Νομικό Πρόσωπο το οποίο παραδόξως υφίσταται «εκπληρώνοντας τους σκοπούς του», όπως περιγράφει ο νόμος 4605/2019 στο άρθρο 65 παρ.1!

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του κ. Κωστόπουλου όπου διατυπώνει και την άποψή του για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αποτελέσει η ΠΕΛ την ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας…

Η επιστολή:

«Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας”, με έδρα τη Λαμία, συνεστήθη με τις διατάξεις του ν. 214/1975 (Α259),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως δε με το άρθρο 105 του ν. 4314/2014.

Στις 11 Απριλίου 2017, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας κ΄ Ανάπτυξης κ. Δήμου Παπαδημητρίου, βάσει του ΦΕΚ με αρ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., αρ. φύλλου 175/13-04-2017, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, για τριετή θητεία.

Στη συνέχεια για την επίλυση των προβλημάτων διοικητικής δυσλειτουργίας του φορέα, κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις 01/04/2019 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4605/2019 (Α΄52), όπου στο ΜΕΡΟΣ Ε΄ αυτού, που περιλαμβάνει τα άρθρα 58-66, προβλέπει τις διαδικασίες κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ.: “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας” (ΠΕΛ) και σύστασης διάδοχης Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία “Φορέας Διοίκηση Διαχείρισης Και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α και το διακριτικό τίτλο “Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.”

Περαιτέρω, εντός του αρ. πρωτ.  27517/ 09-03-20 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: « από το 2018 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων), Υπουργείο Οικονομικών, έχει πραγματοποιήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στην Π.Ε.Λ τα δε πορίσματά του περιέχουν πλήθος παρατηρήσεων και οδηγιών που πρέπει να συνεκτιμηθούν»

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας ορίζεται σε 170.000 ευρώ και μέτοχοι της θα είναι ο Δήμος Λαμιέων με ποσοστό 60%, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 20% και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας με ποσοστό 20% (άρθρο 58 παράγραφος 5 και άρθρο 61). Το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να καταβληθεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του εν θέματι νόμου (άρθρο 61, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης ήτοι 01/04/2019), ενώ η εταιρεία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώρισή του καταστατικού της, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 58 παρ. 2 του εν λόγω νόμου στο Γ.Ε.Μ.Η. (άρθρο 58 παρ. 6)

Στην αναπτυξιακή εταιρεία μεταφέρονται οι σκοποί, οι αρμοδιότητες, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες του Ν.Π.Δ.Δ Π.Ε.Λ. Ειδικότερα η κινητή περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως, ενώ ταμειακά υπόλοιπα, τραπεζικών λογαριασμών και τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με εντολή του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 68 παρ. 4)

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του εν λόγω νόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 65, το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ καταργείται με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ (άρθρο 65 παρ.1)

Η παράγραφος 6 του άρθρου 65 προβλέπει την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εντός δύο (2) μηνών από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ, η οποία ρυθμίζει όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης αυτού και ιδίως όσα αναφέρονται τον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του από την ανώνυμη εταιρεία “Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.”.

Για την προετοιμασία της κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία συγκροτείται επταμελής επιτροπή για τη διενέργεια καταγραφής - απογραφής των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ, της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και απογραφής των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της αναπτυξιακής εταιρείας. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι των μετόχων της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ.

Η επιτροπή καταρτίζει έκθεση καταγραφής - απογραφής που υποβάλλεται στους ανωτέρω Υπουργούς το αργότερο εντός εξαμήνου και εγκρίνεται με κοινή απόφαση τους, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι παραχώρησης του ακινήτου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ από το Ελληνικό Δημόσιο, στη “Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, χωρίς αντάλλαγμα για 30 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση (άρθρο 64).

Με έγγραφό μου στις 19/03/2019 ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΛ προς τη “Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων” κατά τη συζήτηση του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αναφορά στην “Σύσταση Φορέα Διοίκησης Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων και Εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας” είχα εκφράσει τους προβληματισμούς μου και τις ενστάσεις μου, όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του νέου σχήματος, όπως στην πορεία και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας με το υπ’ αριθμόν 1552 / 27-03-2019 επιστολή του.

Παρατηρήσαμε και επισημάναμε τα παρακάτω:

  1. Στο άρθρο 64 (Παραχώρηση ακινήτου Π.Ε.Λ.) προβλέπεται ότι: Στην Ανώνυμη Εταιρεία “Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.” παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα για χρονικό διάστημα 30 ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με έκταση αρχικής της ιδιοκτησίας 167.457,00 τ.μ. και περιτοιχιζόμενης ιδιοκτησίας 118.010,61 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων. Στην ως άνω πρόβλεψη περί παραχώρησης δεν διευκρινίζεται από πού πηγάζει το μεταβιβαστικό δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου, διότι από τα δεδομένα του Υποθ/κείου Λαμίας, προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ιδιοκτησία στο υπό παραχώρηση ακινήτων που αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ως Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία είχε παραχωρηθεί το εν λόγω ακίνητο, από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμόν 84/19-07-76 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία νομίμως μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Λαμίας την 12η-11-1977 σε τόμο 140 και αριθμό 172. Στην περίπτωση συνεπώς έλλειψης μεταβιβαστικού δικαιώματος-κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, εξεταστέα και βιώσιμη είναι μόνο η περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων και κινητών της Π.Ε.Λ στον νέο φορέα.
  2. Ο νέος φορέας, υπεισέρχεται  αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας”. Δηλαδή καθίσταται αυτόματα καθολικός διάδοχος δυσλειτουργιών του παρελθόντος και όμηρος της διαχείρισης πολλαπλών εκκρεμών ζητημάτων, που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί στην ολότητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει στο νέο φορέα, θα έχει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τις δυσλειτουργίες των προηγούμενων ετών, παρά να σχεδιάσει το μέλλον και θα εμπλακεί σε ένα κυκεώνα δικαστικών υποθέσεων και γραφειοκρατίας, ενώ δεν διασφαλίζονται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Δ.Σ. από τις απαιτήσεις των πιστωτών και του Δημοσίου. (Άλλωστε από Ν.Π.Δ.Δ., γίνεται Ανώνυμος Εταιρεία εγγράφεται στο Γ.Ε.Μ.Η. και εντάσσεται στον εμπορικό νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών)
  3. Όπως γνωρίζετε η Οριστική Έκθεση αποτελεσμάτων του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, που διατάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της 6/2 έως 16/2/2017 (η ποινική διάσταση του οποίου διερευνάται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας) έχει βρει οφειλές άνω των “700.000”€. Άμεση συνέπεια τούτου είναι ότι το προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο του νέου φορέα “170.000”€, είναι ανεπαρκές για την αναβάθμιση και εξέλιξη του εκθεσιακού κέντρου και την εν γένει πραγμάτωση των στόχων του.
  4. Η πρόβλεψη στο άρθρο 64 παρ. 3 ότι “Σε περίπτωση που στην πρώτη πενταετία λειτουργίας ο νέος φορέας δεν έχει προβεί σε ουδεμία ενέργεια σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό και τους όρους της παραχώρησης, ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η λειτουργία του”, είναι αόριστη καθότι δεν προβλέπει τίποτα για το μέλλον του υπό ίδρυση φορέα και της περιουσίας αυτού, καθώς και την τύχη των κεφαλαίων έχει τα βάλει το κάθε μέλος του.

Μέχρι σήμερα από την ψήφιση του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01-04-2019), ώστε να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα της Π.Ε.Λ. και να αναδειχθεί αναπτυξιακό φορέα, τόσο της περιοχής, όσο και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα, δεν έχουν υπογραφεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε.Λ., ούτε γνωρίζουμε τις προθέσεις των συναρμόδιων υπουργείων.

Ως εκ τούτων η Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε.Λ., δεν έχει καταργηθεί και υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, “εκπληρώνοντας τους σκοπούς του”.

Το διοικητικό συμβούλιο της “Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας”, αν και η τριετής θητεία του έχει παρέλθει, από τον διορισμό του τις 11 Απριλίου 2017, υφίσταται, διότι δεν έχει αντικατασταθεί και παραδώσει στο νέο το οποίο θα έπρεπε να έχει οριστεί με νομοθετική πράξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Συμπερασματικά μπορώ να αναφέρω ότι οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία έχει κατεύθυνση στην εφαρμογή του νόμου 4605/2019, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας” και χωρίς να του παρέχεται καμία βοήθεια από τον φορέα που το εποπτεύει, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει αφεθεί έρμαιο να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων.

Προσδοκώ στην ταχεία επίλυση του θέματος αυτού, την κατανόησή του, από το κεντρικό κράτος και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, ώστε να τελεσφορήσει το χρονίζον και δυσεπίλυτο θέμα, να αποδοθεί με όρους ξεκάθαρους στην τοπική κοινωνία, χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος για να αποτελέσει την ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας, χωρίς όμως να απεμπολείται το δημόσιο συμφέρον, επ’ ωφέλειά όλων των πολιτών.

Τέλος οι απόψεις ανάπτυξης μέσω ΣΔΙΤ και ΤΑΙΠΕΔ, με βρίσκουν εντελώς αντίθετο, και αντιστρατεύονται πλήρως τα ουσιαστικά συμφέροντα του τόπου

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com