Ψήφισμα για απόρριψη της ΜΠΕ των αιολικών της Οίτης

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 10:22 Ψήφισμα για απόρριψη της ΜΠΕ των αιολικών της Οίτης

Στις θέσεις «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» και «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» ισχύος 39 MW…

Σε συνέχεια διαβούλευσης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MWΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GREEN VELOCITY 4 M.Ι.Κ.Ε.» ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» (15,6MW) KAI «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» (23,4MW) TΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΔΕΛΦΩΝ», η οποία ολοκληρώθηκε  την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, οι Κινήσεις Πολιτών υποβάλλουν ψήφισμα, ζητώντας την απόρριψη της  ανωτέρω Μ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαβούλευση -όπως προκύπτει από τα Σχόλια και τις  Παρατηρήσεις  66 Φυσικών  και Νομικών Προσώπων τα οποία συμμετείχαν στη διαβούλευση- οι γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές σε ποσοστό 100%!

Στην διαβούλευση μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και γνωμοδότησαν αρνητικά, οι Δήμοι Λαμιέων και Δελφών, Τοπικές Κοινότητες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι,  Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Φυσικά Πρόσωπα.

Οι υπογράφοντες το συνημμένο Ψήφισμα παρακαλούν :

α) την  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  να υιοθετήσει τις απόψεις της διαβούλευσης και του Ψηφίσματος, προβαίνοντας στη συνέχεια στις ενέργειες αρμοδιότητας της

β) τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας να προβεί σε  όλες τις  νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες από  πλευράς του  για την απόρριψη της σχετικής Μ.Π.Ε με στόχο την οριστική και αμετάκλητη απόρριψη αδειοδότησης του έργου στις θέσεις ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ και ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ και

γ) την Επιτροπή Περιβάλλοντος να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητας της

Το Ψήφισμα:

ΕΝΩΠΙΟΝ 

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γενικής  Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Λαμία, επί των οδών Θεοδωράτου και  Βέλλιου. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  39 MWΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GREEN VELOCITY 4 M.Ι.Κ.Ε.» ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» (15,6MW)  KAI «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» (23,4MW) TΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΔΕΛΦΩΝ», την οποία υπέβαλλε η  μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN VELOCITY 4  Μ.Ι.Κ.Ε. 

Οι υπογράφοντες το παρόν ψήφισμα 

‘Εχοντας υπόψη το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3827/2010 « Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του  Τοπίου», στο προοίμιο της οποίας τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που  υπογράφουν την Σύμβαση δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να επιτύχουν μια βιώσιμη  ανάπτυξη βασισμένη σε μια ισορροπημένη και αρμονική σχέση μεταξύ κοινωνικών  αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. 

Έχοντας υπόψη το Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας -  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με τις  αντιρρήσεις και ενστάσεις για τη ψήφιση του νόμου αυτού από την πλειοψηφία των  Περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων που συμμετείχαν στη διαβούλευση με κύριο  επιχείρημα το γεγονός ότι «το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην  Βουλή με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό και χρήζει  ουσιαστικών μεταβολών, ιδιαίτερα διότι σε πολλά σημεία του αγνοείται η Ευρωπαϊκή  νομοθεσία». 

Υπενθυμίζοντας ότι η WWF στην Έκθεση του 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σε  «σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι στη  δεύτερη θέση σε αριθμό ανοικτών υποθέσεων παραβιάσεων στο Δικαστήριο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία υπόθεση λιγότερη από την πολύ μεγαλύτερη σε έκταση και  πληθυσμό Ισπανία».

Λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση για το έργο «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ (15,6ΜW) ΚΑΙ  ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (23,4MW)», η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 5 Μαίου 2022, τα  Σχόλια και τις Παρατηρήσεις που κατατέθηκαν , το γεγονός ότι τα 66 Φυσικά και  Νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν γνωμοδότησαν σε ποσοστό 100% αρνητικά. 

Έχοντας μελετήσει τα στοιχεία των Σχολίων-Παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη  διάρκεια της διαβούλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πλήθος στοιχείων και  επιχειρημάτων πού τεκμηριώνουν την αρνητική γνωμοδότηση για την άδεια του έργου.

Θεωρώντας ότι η αρνητική γνωμοδότηση για το έργο των Δήμων Λαμιέων και Δελφών  εκπροσωπεί και εκφράζει την πλειοψηφία των δημοτών, της τοπικής κοινωνίας των  Τοπικών κοινοτήτων και Συλλόγων. 

Έχοντας ιδία γνώση, ευαισθησία και έχοντας περιηγηθεί στον τόπο και τις θέσεις για τις  οποίες έχει ζητηθεί άδεια εγκατάστασης αιολικών σταθμών σε υψόμετρο άνω των 1.200  μέτρων, στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όρος Οίτη, γνωστό ως το βουνό των λουλουδιών  και τον αρχαιολογικό χώρο πυράς του μυθικού Ηρακλέους, τις Λιβαδιές, τον Εθνικό Δρυμό  Οίτης και τις περιοχές NATURA, τα μονοπάτια και τα φαράγγια. 

Πεπεισμένοι ότι το περιβάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, χωρίς  κατακερματισμό και διάσπαση των φυσικών τοπίων από επιβλαβείς ανθρώπινες  παρεμβάσεις. 

 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Έχοντας κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας συνολικής ισχύος 39,00 MW της εταιρείας «GREEN VELOCITY 4 Μ.Ι.Κ.Ε.» στις  θέσεις «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» και «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Λαμιέων (ΠΕΤ: 2109627923) ΚΑΙ  ΔΕΛΦΩΝ 

Γνωρίζοντας εκ των στοιχείων της διαβούλευσης η οποία ολοκληρώθηκε την 5η Μαΐου  2022, πως το 100% των συμμετασχόντων σε αυτήν απορρίπτουν τη ΜΠΕ. 

Υπογράφουμε το παρόν Ψήφισμα, ώστε οι απόψεις μας επί της ουσίας και των  αποτελεσμάτων της διαβούλευσης : 

1. να υιοθετηθούν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς  Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

2. να γίνουν όλες οι νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την απόρριψη της  σχετικής Μ.Π.Ε με στόχο την οριστική και αμετάκλητη απόρριψη αδειοδότησης του  έργου στις θέσεις ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ και ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ

Κατάσταση υπογραφόντων το παρόν Ψήφισμα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1. Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Καλοσκοπής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Τοπική Κοινότητα Πανουργιά Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Τοπική Κοινότητα Στρόμης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Κοινότητα Παύλιανης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5. Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8. Σύλλογος των Απανταχού Καστριωτών Παρνασσίδος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9. Υπεύθυνος Δράσεων Διατήρησης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Αποστόλης Καλτσής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΠΆΤΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA 2000 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

13. Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παυλιανιτών Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

14. Σύλλογος Απανταχού Νεοχωριτών Υπάτης η "ΟΙΤΗ" Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

16. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ.Δ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση