Νέοι Αντιδήμαρχοι και νέες αρμοδιότητες στο Δήμο Δομοκού

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2022 07:28 Νέοι Αντιδήμαρχοι και νέες αρμοδιότητες στο Δήμο Δομοκού

Νέα και παλιά πρόσωπα αναλαμβάνουν από 1η Αυγούστου ως Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Δομοκού με απόφαση του Δημάρχου Χαράλαμπου Λιόλιου, καθώς κι εντεταλμένοι σύμβουλοι.

Συγκεκριμένα όρισε ως Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου και κ. Παπάρα Χρήστο του Κωνσταντίνου, με τροποποίηση της αριθμ. 79/23964/5-11- 2021 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αυγέρη Αθανασία του Γεωργίου, με θητεία από 1/8/2022 έως και 31/12/2023.  Έμμισθος Αντιδήμαρχος παραμένει ο κ. Λελεντζής Γεώργιος του Χρήστου στον οποίον μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες με την αριθμ. 79/23964/5-11-2021 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Δομοκού και με θητεία από 8/11/2021 έως 31/12/2023. 

Α. Στον Αντιδήμαρχο κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, παραμένουν οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάστηκαν με την αριθμ. 79/23964/5-11-2021 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, με εξαίρεση την αρμοδιότητα που αφορά στην παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», ως κατωτέρω: 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  

α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μας, να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, να έχει τις από το νόμο οριζόμενες αρμοδιότητες του Δημάρχου και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. 

β) Να έχει την οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος Προγραμματισμού - Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης. 

Κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών,ήτοι: 

α) Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος 

β) Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος 

γ) Γραφείο ΚΕΠ..614 Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος 

δ) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 

Καθώς επίσης: 

α) την ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες 

β) την υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στηνενότητα, δημοτικές υπηρεσίες 

γ) την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικήςενότητας 

δ) τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση τωνπροβλημάτων τους 

ε) τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στ) την εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων τηςδημοτικής ενότητας 

Β. Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο κ. Παπάρα Χρήστο του Κων/νου με την 18η/1714/25-02-2021 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου Δομοκού, ο οποίος διατηρεί τις παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων: 

α) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων. 

β) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης 

Γ. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο κα Αθανασία Αυγέρη του Γεωργίου, τις παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες σχετικά με το συντονισμό και την εποπτεία των ενεργειών και δράσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν: α) τους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού 

β) Έλεγχο δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

γ) Αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

δ) Αδέσποτα Ζώα 

ε) την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Δομοκού,  σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Λελεντζή Γεώργιου 

Δ. Σε συνέχεια της Τροποποίησης της αριθμ. 79/23964/5-11-2021 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, ο Αντιδήμαρχος κ. Λελεντζής Γεώργιος του Χρήστου διατηρεί τις παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων 

α) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου 

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο παραμένουν οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες: α) Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Δομοκού β) Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε περίπτωση απουσίας τουΔημάρχου 

γ) Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας γιατην επίλυση των προβλημάτων τους. 

δ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στηνΔημοτική Ενότητα 

ε) Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα 

Όρισε ως άμισθους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του, κ. Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου με τροποποίηση της αριθμ. 18η/1714/25-02-2021 προηγούμενης απόφασης Δημάρχου Δομοκού, ως προς τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, με θητεία από 1/8/2022  έως και 31/12/2023, κ. Σδρούς Αθανάσιο του Ιωάννη και κ. Παληογεώργο Δημήτριο του Κωνσταντίνου με θητεία από 1/8/2022 και έως τη λήξη ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οπότε η θητεία τους παύει αυτοδίκαια. 

Α. Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με την 18η/1714/25-02-2021 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου Δομοκού, στον οποίο ανατίθεται επίσης η «καθ’ ύλην» αρμοδιότητα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορά στους τομείς Απασχόλησης και Τουρισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων: 

α) Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς Απασχόλησης και Τουρισμού 

β) Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

γ) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας που αφορούν στους τομείς Πολιτισμού 

δ ) των θεμάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

Ο ίδιος Αντιδήμαρχος διατηρεί, επίσης, τις παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες: α) την ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι: 

β) Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας 

γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου 

δ) Γραφείο ΚΕΠ. 655 Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας 

ε) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

στ) τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος 

Καθώς επίσης: 

α) την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 

β) την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση τωνπροβλημάτων τους. 

γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού τηςΕνότητας. 

δ) την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας 

Β. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Σδρους Αθανάσιος του Ιωάννη, στον οποίο μεταβιβάζονται οι «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν: 

α) την παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας 

β) το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι – Κέντρο Κοινότητας), Ισότητας των Φύλων 

Γ. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παληογεώργος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν: 

α) την παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στις Δημοτικές Ενότητες Δομοκού και Ξυνιάδος 

β) το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στον τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας και εποπτείας και ελέγχου της ΔΕΗ. 

Επίσης εξουσιοδοτούνται οι ως άνω Αντιδήμαρχοι να υπογράφουν «µε εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που τους ανατέθηκε, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις προαναφερθείσες ενέργειες και δράσεις, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εγγράφων. 

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις. 

Τέλος, ορίσθηκε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος

 
 Ορισμός άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
 

Α. Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν με την αριθμ. 1712/25- 02-2021 απόφαση του Δημάρχου Δομοκού στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καναβό Νικόλαο του Αγγέλου, αφαιρώντας τον τομέα εποπτείας και ελέγχου της ΔΕΗ και την αρμοδιότητα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου . Όσον αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με την αριθμ. 1712/25-02-2021 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου, ισχύουν ως κατωτέρω: 

Διατηρεί την εποπτεία και το συντονισμό των ενεργειών και δράσεων των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν: α) προμήθειες 

β) τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού και Ξυνιάδος, και γ) τον τομέα λειτουργίας του ΚΕΠ (612) –Δομοκού 

Β. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Δομοκού για ενέργειες και δράσεις που αφορούν στην εποπτεία του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου: 

α) τους τομείς αρμοδιότητας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής 

β) τους τομείς που αφορούν αγροτικά θέματα 

Γ. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη του Δημητρίου ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για ενέργειες και δράσεις που αφορούν θέματα υγείας. 

Δ. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Αποστολόπουλο Γρηγόριο του Δημητρίου ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για ενέργειες και δράσεις που αφορούν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένα σ τους  τομείς Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών και λειτουργίας βιβλιοθηκών 

Ε. Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι άμισθοι και ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων και σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο, παρακολουθούν και ενημερώνονται για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους σε τοπικό και

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62e8cd9370128e28a87af21f στις 02/08/22 10:11 

υπερτοπικό επίπεδο, προκαλούν και συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται όλων των ανωτέρω. 

Στ. Εξουσιοδοτούμε τους ως άνω Εντεταλμένους Συμβούλους να υπογράφουν «µε εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που τους ανατέθηκε, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εγγράφων. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μία αλλαγή προσώπου και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Μαζί με τον Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τομέας Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης εμπορικών Δραστηριοτήτων), και Πολιτισμού.θα είναι και ο Σδρους Αθανάσιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και παρακολούθησης έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ».

 Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος Δομοκού, κ. Χαράλαμπος Λιόλιος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση