Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 15:58 Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Η Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2021, έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, στις 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6.

Αμέσως μετά ακολουθεί η 19η τακτική συνεδρίαση με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θέμα 1ο: Υποβολή πρότασης-αιτήματος στη Διεύθυνση στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για τον χαρακτηρισμό της περιοχής «Λουτρά Υπάτης-Υπάτη» ως πρότυπου τουριστικού προορισμού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της αριθμ.380/2019 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΔΩΛΚ-ΑΒΝ) απόφασης περί «Ορισμού μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προ γράμματος οικονομικού έτους 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών άρδευσης αρδευτικών περιόδων 2021 και 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Βοϊδολίβαδο» της Κοινότητας Ν. Κρικέλλου με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 6ο: Απ' ευθείας Εκμίσθωσης Αγροτικής Περιουσίας "Κληροδοτήματος Αθηνάς Δημητριάδου"- Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο: Κληροδότημα «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»-΄Απ' ευθείας εκμίσθωση υπαίθριου χώ ρου 57,00 Τ.Μ. στην Πλατεία Λαού-Λαμία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 8ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Χειβαδάρια» της Κοινότητας Ροδιτσας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκ ποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2023

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 10ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζο μένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2023

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 12ο: Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας ισογείου χώρου του κοινοτικού καταστήματος Αγ. Παρασκευής, στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Παρασκευής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 13ο: Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 14ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Άμπλιανης Λαμίας – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπο γραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 15ο: Τροποποίηση της με αρ. 309/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη ή 24ωρη βάση υπαλλήλων υπηρεσιών του Δήμου μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 16ο: Αύξηση του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2023

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18ο: Περί ονομασίας ανωνύμων οδών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Έγκριση σύνδεσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερί ου της πόλης της Λαμίας

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 20ο: Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2022-2023 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευμορφία (Μόρφω) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 21ο: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Δ.

Θέμα 22ο: Παροχή γνώμης περί καταστροφής/ανακύκλωσης μηχανογραφικού εξο πλισμού.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 23ο: Αίτημα Πρόσληψης εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδη λώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 24ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολι κό έτος 2023-2024

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 25ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχο λικό έτος 2023-2024

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 26ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί δευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση