Δήμος Στυλίδας: Οι νέοι έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 09:04 Δήμος Στυλίδας: Οι νέοι έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1η Δεκεμβρίου 2022…

Με αποφάσεις της Δημάρχου Στυλίδας Βιργινίας Στεργίου, ορίσθηκαν νέοι έμμισθοι αντιδήμαρχοι καθώς και άμισθοι αντιδήμαρχοι από 1η Δεκεμβρίου, καθώς και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Ειδικότερα ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι ως 31/12/2023, ορίζονται οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Καναπίτσας, Δημήτριος Ψάρρης και Παναγιώτης Γιαλικάρης.

Ο κ. Χριστοδούλου ορίστηκε επίσης αναπληρωτής της Δημάρχου.

Ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν οι Χρήστος Αλεξίου, Ευάγγελος Μπούρχας. Η θητεία του κ. Αλεξίου είναι έως 31/12/2023 και του κ. Μπούρχα έως την ημερομηνία λήξης ισχύος των αποφάσεων κήρυξης των περιοχών του Δήμου Στυλίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι, Ιωάννης Πρεμέτης, Απόστολος Μαλλισόβας, Ειρήνη Ζαγαριώτου, Σταύρος Ζωγραφάκης (ανεξάρτητος) και Βασιλική Στεργίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ι. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Στυλίδας, με αντιμισθία και θητεία από 01/12/2022 έως και 31/12/2023, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους.

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και των υπαγομένων σε αυτό Γραφείων.

 • Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου.
 • Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 • Τη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδομίας, με αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και ετοιμόρροπων κτισμάτων.

 • Παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης των δημοτικών έργων (ένταξη περιοχών, επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Γ.Π.Σ. /ΣΧΟΑΠ), οδοποιία, αποχέτευση .

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Παιδικών Σταθμών με αντικείμενο:

 • Τη συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης νομοθετικών πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα βρέφη και τα παιδιά και οργανώνονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Ενημερώνει τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για τις επιπτώσεις των παραπάνω στις δραστηριότητές τους.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, καθώς και για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχουν σχέση με την προσχολική αγωγή.
 • Τη συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  που αφορούν το βρέφος και το παιδί.
 • Την εισήγηση για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, για τη στέγαση, συστέγαση ή μετεγκατάσταση αυτών, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση που μελετά, αποτυπώνει και αποφαίνεται για την καταλληλότητα των κτιρίων.
 • Την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των βρεφών και των παιδιών.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το Παιδί.

Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου κατά τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών  υποδομών του Δήμου.
 • Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δήμο.
 • Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 • Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αντικείμενο:

 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης.
 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης.
 • Την εποπτεία της καταγραφής των καταναλώσεων νερού.
 • Τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες.
 • Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης.
 • Την τήρηση κατάστασης, στην οποία θα καταγράφονται τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 • Τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης.

Γ.  Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων με αντικείμενο:

 • Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Εισήγηση και παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και των μηχανολογικών έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανημάτων έργου με αντικείμενο:

 • Τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων έργου.
 • Το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Την κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 • Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 • Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 • Την κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 • Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.
 • Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε Στυλίδας.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Στυλίδας και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καναπίτσας.

2. Τον κ. Χαράλαμπο Καναπίτσα Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει κατά τόπον της ΔΕ Εχιναίων και Πελασγίας την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι:

 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αντικείμενο:

 • Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών και  μη αστικών απορριμμάτων.
 • Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.
 • Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
 • Το ωράριο κίνησης των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.
 • Την κατάσταση των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 • Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 • Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 • Την κυκλοφορία των οχημάτων Δήμου (απορριμματοφόρα, επιβατικά, δίκυκλα κλπ.) ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 • Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.
 • Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των οχημάτων με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.
 • Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.

Παράλληλα του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ.Ε. Εχιναίων τις αρμοδιότητες χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανημάτων έργου με αντικείμενο:

 • Τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων έργου.
 • Το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Την κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 • Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 • Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 • Την κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 • Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 • Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργων με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.
 • Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών :

 • Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών .
 • Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις .
 • Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 • Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
 • Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 • Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων με αντικείμενο:

 • Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Εισήγηση και παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και των μηχανολογικών έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε Εχιναίων.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Εχιναίων και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης του.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Εχιναίων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.

3. Τον κ. Δημήτριο Ψάρρη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ύλην  την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο:

 • Την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις.
 • Το σχεδιασμό  προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Το σχεδιασμό, συντονισμό και επίβλεψη των μέτρων για την αποκατάσταση των καταστροφών.
 • Τη μέριμνα για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
 • Τη μέριμνα για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Την υλοποίηση  προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Τη  μέριμνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας.
 • Τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων και τη μέριμνα για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
 • Την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.
 • Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημία) στην περιοχή του Δήμου.
 • Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών.
 • Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.
 • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.                                                                                             

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Περιβάλλοντος με αντικείμενο:

 • Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών.
 • Μελετά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων (γεωτρήσεις, δεξαμενές, ρέματα κ.λπ.) και για τα μέτρα - δράσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της ρύπανσης του αστικού ιστού.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής με αντικείμενο:

 • Την ανάπτυξη της Γεωργίας.
 • Τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Τη συνεργασία με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Την παροχή τεχνικής βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 • Την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τη διενέργεια ελέγχων µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή).
 • Την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για ασθένειες που είναι επιβλαβείς για τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή και παρέχει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους.
 • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 • Τη συνεργασία με το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως έργα  βελτίωσης βοσκοτόπων και εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών μητρώων).

Δ.  Τον έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών όλων των οχημάτων του Δήμου πλην των μηχανημάτων έργου με αντικείμενο:

 • Την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.
 • Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου, καθώς και των λοιπών οχημάτων πλην των μηχανημάτων έργου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γιαλικάρης.

4.  Τον κ. Παναγιώτη Γιαλικάρη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, με αντικείμενο:

 • Το σχεδιασμό των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή και αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής των πολιτικών ισότητας των φύλων.
 • Για θέματα πρόνοιας, κοινωνικών υποδομών, ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, πρόληψης, πολιτικών ισότητας των φύλων.
 • Παρέχει ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες που χρήζουν ανάλογης στήριξης, εξαρτημένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες.
 • Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων στο Δήμο με στόχο την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που έχει υιοθετήσει ο Δήμος.
 • Αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
 • Φροντίζει τα θέματα κοινωνικής υποστήριξης ατόμων της τρίτης ηλικίας και μελών του Κ.Α.Π.Η., καθώς και για θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας. Επίσης μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Λαϊκών Αγορών.         

Γ.  Την εποπτεία των Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Δ.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο και την ανάπτυξη της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου.
 • Τη συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στην αλιεία. Τη μέριμνα για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 • Τη γνωμοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 • Την τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα, καθώς και στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Τη σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
 • Την εφαρμογή και τον έλεγχο του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών.
 • Την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
 • Τη χορήγηση από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας.
 • χωρικής αρµοδιότητας του Δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας.
 • Την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
 • Την εισήγηση χορήγησης αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
 • Τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
 • Τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
 • Τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
 • Τις επαγγελµατικές άδειες αλιείας.
 • Τη µεταβίβαση κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.
 • Την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
 • Την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
 • Την εποπτεία όλων των ζητημάτων που αφορούν στις παράκτιες περιοχές του Δήμου.

Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γιαλικάρη

Ι. Κατά τόπον της ΔΕ Στυλίδας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αντικείμενο:

 • Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών και  μη αστικών απορριμμάτων.
 • Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.
 • Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Στυλίδας.

ΙΙ. Κατά τόπον της ΔΕ Στυλίδας και Εχιναίων την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου με αντικείμενο:

 • Επίβλεψη και συντήρηση των χώρων πρασίνου.
 • Τη μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση και πάρκα και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.
 • Τις εργασίες  παρεμβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου της αρμοδιότητάς του.
 • Την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
 • Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Τη διακίνηση των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας.         

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ψάρρης.

Επιπλέον:

Ι. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΙΙ.  Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση α) του γνήσιου της υπογραφής και β) για του ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο.

ΙΙΙ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες σε έκαστο Αντιδήμαρχο, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

IV. Η Διεύθυνση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Γραφείων:

α. Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

β. Προμήθειας και Αποθήκης.

γ. Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου, παραμένουν στην ευθύνη της Δημάρχου Στυλίδας.

V. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση του Γραφείου Τεχνικών Έργων φέρει η Δήμαρχος Στυλίδας. 

VI. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου ορίζεται αναπληρωτής της Δημάρχου, ο οποίος εξουσιοδοτείται με την παρούσα να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» πιστοποιητικά Δημοτολογίου.

VII. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.

VIII. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί αναπληρωτής Αντιδήμαρχος ή η Δήμαρχος.

ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Χρήστο Αλεξίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 01/12/2022 έως και 31/12/2023, και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α.  Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Πολιτισμού με αντικείμενο:

 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή σε συνεργασία με τους τουριστικούς, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής.
 • Το σχεδιασμό για την πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής και πολιτισμικής προβολής του Δήμου.
 • Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Τη συνεργασία με το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης με σκοπό την πολιτιστική – τουριστική ανάδειξη της περιοχής.
 • Την παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη της πρόληψης της παραβατικότητας με αντικείμενο:

 • Τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους συναρμόδιους φορείς, για τον σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων παραβατικότητας που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Δήμο Στυλίδας.
 • Τη διοργάνωση και το συντονισμό εκδηλώσεων σχετικών με την ασφάλεια των πολιτών, τη διοργάνωση συνεδριών και ημερίδων για θέματα αρμοδιοτήτων και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.
 • Τη συνεργασία με Δημοτικές Αστυνομίες πόλεων του εσωτερικού.
 • Την ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Γ.  Την Εποπτεία και ευθύνη του τομέα Αθλητισμού με αντικείμενο:   

 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν:
 • Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους.
 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.
 • Η εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης.
 • Η οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες της πόλης.
 • Η συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η  μέριμνα για τον οικονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης και σε θέματα συντήρησης – καθαριότητας.
 • Η συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες για την έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων και των σωματείων.
 • Ο καθορισμός των προπονήσεων στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση με το εκάστοτε συντηρητή και τα σωματεία.
 • Η εισήγηση για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς.
 • Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης, την τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων/ηλεκτρονικών αρχείων για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την τήρηση του Μητρώου νέων και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
 • Η παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
 • Η τήρηση του μητρώου νέων και η ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.

2. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ευάγγελο Μπούρχα ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την παράκτια διάβρωση που είχε εκδηλωθεί στην Κοινότητα Στυλίδας της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας.

Β. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών του καιρικού φαινομένου με την κωδική ονομασία ΙΑΝΟΣ στη Δημοτική Ενότητα Εχιναίων.       

Γ. Την καθ’ ύλην εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων.

Δ.Την κατά τόπον της ΔΕ Εχιναίων εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αντικείμενο:

 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης.
 • Τη συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Δ. Ε. Eχιναίων (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των σχετικών μελετών αποχέτευσης από τους αρμόδιους φορείς.
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες.
 • Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης.
 • Τηρεί καταστάσεις, στις οποίες καταγράφονται τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 • Τη μέριμνα για τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καναπίτσας.

Η θητεία του Αντιδημάρχου κ. Ευαγγέλου Μπούρχα αρχίζει την 01/12/2022 και λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος των αποφάσεων κήρυξης των ανωτέρω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση παράτασης των αποφάσεων η θητεία του άμισθου Αντιδημάρχου παρατείνεται χωρίς καμία διατύπωση, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος των αποφάσεων περί παράτασης κήρυξης των ανωτέρω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Επιπλέον τους αναθέτει:

 • Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.  
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι ως άνω Αντιδήμαρχοι να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση α) του γνησίου της υπογραφής και β) για του ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ι. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 01/12/2022 έως και 31/12/2023, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Πρεμέτη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο:

Την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει ως έργο τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, ενώ έχει και  την ευθύνη για την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων.

Παράλληλα του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ. Ε. Πελασγίας τις αρμοδιότητες χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Έργων με αντικείμενο:

 • Τη συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής.
 • Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Την μέριμνα για την αποθήκευση και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Τον προγραμματισμό για την έγκαιρη παραγγελία των υλικών πριν την εξάντληση των αποθεμάτων μέσω του Γραφείου Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 • Την ευθύνη της παραλαβής από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία της Δ.Ε Πελασγίας.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αντικείμενο:

 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης.
 • Τη συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Δ. Ε. Πελασγίας (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία).
 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης.
 • Την εποπτεία της καταγραφής των καταναλώσεων νερού.
 • Τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες.
 • Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης.
 • Την τήρηση κατάστασης, στην οποία θα καταγράφονται τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 • Τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης.

Γ.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου με αντικείμενο:

 • Τη μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση και πάρκα και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.
 • Τις εργασίες  παρεμβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου της αρμοδιότητάς του.
 • Την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
 • Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Τη διακίνηση των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών του Δήμου.
 • Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δήμο.
 • Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 • Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
 • Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 • Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργου με αντικείμενο:

 • Τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων έργου. 
 • Το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Την κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.
 • Τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου του προσωπικού.
 • Τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου.
 • Την κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.
 • Το τακτικό πλύσιμο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 • Τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και τον εφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.
 • Ελέγχει το ωράριο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πελασγίας.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Πελασγίας και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης του.

Η. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Πελασγίας.

Θ. Σε συνεργασία με τον κατά τόπον ΔΕ Εχιναίων και Πελασγίας Αντιδήμαρχο στον τομέα της Καθαριότητας:

 • Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.
 • Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της Δ.Ε Πελασγίας, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.

Επιπλέον του αναθέτει:

 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.    

Εξουσιοδοτείται με την παρούσα να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση α) του γνήσιου της υπογραφής και β) για του ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Δήμαρχος.

2. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Μαλισόβα και του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ.Ε. Πελασγίας την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι  τομέα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού:

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Αθλητισμού με αντικείμενο:

 • Τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Τη συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες για την έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων και των σωματείων.
 • Τον καθορισμό των προπονήσεων στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση με το εκάστοτε συντηρητή και τα σωματεία.
 • Τις εισηγήσεις για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης και σε θέματα συντήρησης-καθαριότητας.
 • Την ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και μέσω εξοπλισμού των χώρων άθλησης.

3. Τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ειρήνη Ζαγαριώτου και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης  (Δ.Β.Μ) με αντικείμενο:

 • Τις αρμοδιότητες θεμάτων Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας.
 • Την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
 • Ως υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, εποπτεία και έλεγχο διαδικασιών που αφορούν σε θέματα Παιδείας.
 • Επιπρόσθετα στους τομείς Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ασκεί αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Την εποπτεία των δομών που σχετίζονται με την Παιδεία.
 • Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος Δ.Β.Μ.
 • Τη συγκρότηση και διαχείριση του Μητρώου Φορέων Δ.Β.Μ.
 • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων μετασχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών) για όλους τους μαθητές των σχολείων, αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και δράσεων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας σε συνεργασία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, Τοπικούς Φορείς κ.λ.π.
 • Τη μέριμνα για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές, είτε άμεσα είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής.
 • Την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με αντικείμενο:

 • Το σχεδιασμό των βασικών κατευθύνσεων για την προαγωγή, την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Για θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.
 • Τη μέριμνα για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Την ευθύνη για τη μελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσμού του Δήμου Στυλίδας και τον σχεδιασμό δράσεων προληπτικής ιατρικής.  
 • Την έκδοση  τοπικών υγειονομικών διατάξεων και στη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Την εφαρμογή και διενέργεια προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, τις αρμοδιότητές της ασκεί η Δήμαρχος.

4. Τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταύρο Ζωγραφάκη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι:

Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τουριστικής ανάπτυξης με αντικείμενο:

 • Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήµου και τη  διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρµογής.
 • Τη µελέτη και κατάρτιση προγραµµάτων τουριστικής υποδοµής και ανάπτυξης του Δήµου. 
 • Τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη µέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τοµέα του τουρισµού. 
 • Tη συνεργασία µε τους συναρµόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισµό των δράσεων, µε σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήµου.
 • Την εκπροσώπηση του Δήµου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται µε θέµα τον τουρισµό, για την προβολή του Δήµου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων. 
 • Το σχεδιασµό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήµου Στυλίδας και ιδίως,  η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώµης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δηµοτικό συµβούλιο για τον καθορισµό του περιεχοµένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων,  την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εµφάνισης όλων των σηµείων του Δήµου,  που έχουν σχέση µε τον τουρισµό και την εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη µέτρων πραγµατοποίησης των σκοπών αυτών. 
 • Την ανάπτυξη του θεματικού Τουρισμού, του Αγροτοτουρισμού, του Θρησκευτικού, του Πολιτιστικού κλπ.

5. Τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Βασιλική Στεργίου και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην την εποπτεία και τον έλεγχο της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης:

 • Επιβλέπει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει ως έργο τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, ενώ έχει και  την ευθύνη για την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων.

ΙΙ.Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες αρμοδιότητες σε έκαστο Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση