148 νέες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:20 148 νέες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για το Β’ Κύκλο του ΟΑΕΔ…

Ξεκινά στις 10 το πρωί της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους άνεργους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους - θύλακες υψηλής ανεργίας.

Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 12 το μεσημέρι στις 27 του ίδιου μήνα.

Για τη Στερεά Ελλάδα και τους Δήμους Λαμιέων, Κύμης – Αλιβερίου και Λεβαδέων, προβλέπονται 309 θέσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικότερα για τη Λαμία, 148, όπως παρακάτω:

(ΠΕ/ΤΕ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ           2

(ΠΕ) ΧΗΜΙΚΩΝ   1

(ΠΕ) ΦΥΣΙΚΩΝ    1

(ΠΕ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     5

(ΠΕ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ             2

(ΠΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ      1

(ΠΕ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ           1

(ΠΕ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ       2

(ΠΕ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ            1

(ΠΕ) ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ       2

(ΠΕ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ      4

(ΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           3

(ΠΕ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    1

(ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΩΝ                1

(ΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΩΝ               1

(ΤΕ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ            1

(ΤΕ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ           2

(ΤΕ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   1

(ΤΕ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      5

(ΤΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       2

(ΤΕ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           1

(ΤΕ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            2

(ΤΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1

(ΤΕ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ               1

(ΤΕ) ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     1

(ΤΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            6

(ΤΕ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ           4

(ΤΕ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ            3

(ΔΕ) ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 1

(ΔΕ) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ         2

(ΔΕ) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER                1

(ΔΕ) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ    1

(ΔΕ) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)                 1

(ΔΕ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ             2

(ΔΕ) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ              6

(ΔΕ) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              5

(ΔΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ                1

(ΔΕ) ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ             3

(ΔΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       4

(ΔΕ) ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        14

(ΔΕ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         1

(ΔΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4

(ΔΕ) ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ           3

(ΔΕ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ             12

(ΔΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           2

(ΔΕ) ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ            3

(ΔΕ) ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ           1

(ΥΕ) ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ               21

(ΥΕ) ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ              2

(ΥΕ) ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ          4

(ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ           2

(ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ        44

(ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ             6

(ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                2

(ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   13

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες  ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com