Αυτές είναι οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων Δομοκού

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018 20:19 Αυτές είναι οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων Δομοκού

Μετά την απόφασή του για ορισμό νέων Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Δομοκού Δημήτρης Τζιαχρήστας προχώρησε στην ανάθεση αρμοδιοτήτων «καθ’ ύλην» και «κατά τόπο».

Ειδικότερα:

Στον 1ο Αντιδήμαρχο κ. Αυγέρη Αθανάσιο του Ιωάννη μεταβιβάζω τις κατωτέρω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί σε ολόκληρο το Δήμο Δομοκού.

Α ) Του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών , που αφορούν στους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας , Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Β) Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.-

Γ) Του Τμήματος Προγραμματισμού- Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.

Δ) Του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που αφορά τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού.

Ε) Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς των αλλοδαπών, την εποπτεία και έλεγχο της ΔΕΗ, την ευθύνη των αδέσποτων ζώων.

ΣΤ) Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κ. Αυγέρη Αθανάσιο του Ιωάννη, μεταβιβάζω επίσης «κατά τόπο» τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ .

Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά την λειτουργία του ΚΕΠ (612)

Στον 2ο Αντιδήμαρχο κ. Φράγκο Ιωάννη του Δημητρίου, μεταβιβάζω τις κατωτέρω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί σε ολόκληρο το Δήμο Δομοκού.

Α) Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου.

Β)Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης ,Αποχέτευσης , Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ , λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κ. Φράγκο Ιωάννη , μεταβιβάζω επίσης «κατά τόπο» τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν σε ολόκληρη την Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ.

 Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού.

 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα.

 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα.

Στον 3ο Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κόγια του Σταύρου, μεταβιβάζω τις κατωτέρω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί σε ολόκληρο το Δήμο Δομοκού.

Α) Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Β) Του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που αφορά τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδας.

Γ)Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στον τομέα της Αγροτικής Παραγωγής .

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κόγια, μεταβιβάζω επίσης «κατά τόπο»: τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Την ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

 Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος.

 Γραφείο ΚΕΠ..614 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Καθώς επίσης:

 Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

 Την υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.

 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας.

Στον 4ο Αντιδήμαρχο κ. Γκανίδη Ιωάννη του Στέργιου, μεταβιβάζω τις κατωτέρω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί σε ολόκληρο το Δήμο Δομοκού.

Α )Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Απασχόλησης και Τουρισμού.

Β) ) Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς : Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών.

Γ)Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι), Ισότητας των Φύλων και Πολιτισμού.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο κο. Γκανίδη Ιωάννη, μεταβιβάζω επίσης «κατά τόπο» τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Την ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

 Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας.

 Γραφείο ΚΕΠ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 Τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος.

Καθώς επίσης:

 Την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης, παραγωγής έργου και αποχώρησης, του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

 Την υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

 Την συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού της Ενότητας.

 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της ενότητας.

2. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του 1ου Αντιδημάρχου κ. Αυγέρη Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο 2ος Αντιδήμαρχος κ. Φράγκος Ιωάννης και αντίστροφα.

3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του 3ου Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Κόγια όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο 4ος Αντιδήμαρχος κ. Γκανίδης Ιωάννης και αντίστροφα.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com