Σε ΦΕΚ η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 17:28 Σε ΦΕΚ η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς

Για τη συμμετοχή της στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)...

Η τροποποίηση του άρθρου 36 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, πέρασε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ.

Οι αλλαγές αφορούν την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε κατηγορίες και κλάδους που συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με εξασφάλιση πίστωσης 219.485 ευρώ για την κάλυψη της μισθολογικής διαφοράς που θα προκύψει ως το τέλος του έτους σε περίπτωση που καλυφθούν θέσεις ΔΕ ή ΥΕ από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νικόλαου Ντίτορα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2467/27-6-18 οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες ως εξής:

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

Κλάδος ΠΕ Βιολόγων – Ιχθυολόγων.

Περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών

Περιλαμβάνει εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περιλαμβάνει ενενήντα τέσσερα (94) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Ιατρών

Περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων

Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Μαθηματικών – Φυσικών

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Περιλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος

Περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής

Περιλαμβάνει δεκατρείς (13) θέσεις.

Κλάδος ΠΕ Χημικών

Περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Περιλαμβάνει τριάντα τρεις (33) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών

Περιλαμβάνει εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής

Περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

Περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Γεωτεχνικών

Περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Περιλαμβάνει εκατόν δεκατέσσερις (114) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΔΕ Οδηγών

Περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ

Περιλαμβάνει δεκατρείς (13) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Σπερματεγχυτών

Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Τεχνικών

Περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών

Περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις.

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 3

ΠΕ Χημικών 1

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 7

ΠΕ Μηχανικών 4

ΠΕ Πληροφορικής 1

ΠΕ Οικονομικού 1

ΠΕ Διοικητικού 1

ΤΕ Δομικών έργων χωρίς πτυχίο 2

ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο 3

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1

ΤΕ Πληροφορικής 1

ΤΕ Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας 1

ΔΕ Γομωτών 1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3

ΔΕ Τεχνικών 3

ΔΕ Τεχνικών Οδηγών 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2

ΔΕ Οδηγών 3

ΔΕ Γεωτεχνικών 1

ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1

ΔΕ Οικονομικού 3

ΥΕ Εργατών 10

ΥΕ Φυλάκων 1

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών

Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Οδηγών

Περιλαμβάνει μια (1) θέση.

Κλάδος ΔΕ Τεχνικών

Περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.

Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Περιλαμβάνει μία (1) θέση.

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών

Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

ΠΕ Γεωλόγων 1

ΠΕ Γεωπόνων 1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 5

ΠΕ Πληροφορικής 1

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2

ΠΕ Διοικητικού 3

ΠΕ Μηχανικών 2

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1

ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων 1

ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 3

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8

ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού 1

ΔΕ Τεχνικών 8

ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών 2

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών 1

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1

ΔΕ Οδηγών 6

ΔΕ Τεχνικών Οδηγών Αυτοκινήτων 1

ΔΕ Τεχνικών Οχημάτων 2

ΔΕ Χειριστών Εκχιονιστικών Μηχανημάτων 3

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 1

ΔΕ Εργοδηγών Άρδευσης 1

ΥΕ Βοηθών συντηρητών κτιρίων 1

ΥΕ Κλητήρων 1

ΥΕ Οδηγών 2

ΥΕ Οδηγών Χειριστών 1

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1

ΥΕ Καθαριστριών Μερ. Απασχόλησης 1

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μερ. Απασχόλησης 1

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com