Επαναφέρει τη Δημοτική Αστυνομία στη Λαμία ο Καραΐσκος

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019 08:12 Επαναφέρει τη Δημοτική Αστυνομία στη Λαμία ο Καραΐσκος

Δημιουργούνται 11 νέες οργανικές θέσεις…

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.

Η πρόταση που υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της, το Δήμαρχο Θύμιο Καραΐσκο και τους Αντιδημάρχους Σωτήριο Κουτσοβέλη, Δημήτριο Κυρίτση, Αμαλία Ποντίκα, Παναγιώτη Φώσκολο, Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη, Κωνσταντίνο Μουστάκα και Παναγιώτη Στασινό, προβλέπει τροποποίηση του ΟΕΥ και τη δημιουργία Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο μας, με την αντίστοιχη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

Ειδικότερα:

Α. Στο «Μέρος 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, άρθρο 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Ενότητα Β: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» προστίθεται οργανική μονάδα «Β.10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Β. Στο μέρος «ΕΝΟΤΗΤΑ B.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» προστίθεται άρθρο 20 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ»

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται αναλυτικά η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών:

1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.

6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία .

9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

10. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές. 11. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

12. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

13. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασία

14. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.

15. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

16. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

17. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.

18. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

19. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.

20. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του ν. 3868/2010 που αφορά στην απαγόρευση του καπνίσματος.

Η Δημοτική Αστυνομία θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, το ένα Οργάνωσης και Διοικητικής Μέριμνας και το άλλο Αστυνόμευσης.

Για τη λειτουργία τους θα συσταθούν 11 νέες οργανικές θέσεις δημοτικών αστυνομικών, ήτοι 3 ΠΕ, 1 ΤΕ και 7 ΔΕ, καθώς η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αποφασίσει τη μη επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και είχε προβλέψει στον ΟΕΥ τη σύσταση Τμήματος Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ενταγμένο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες συναφείς με αυτές της Δημοτικής Αστυνομίας.

Μάλιστα στην εισήγησή της η Εκτελεστική Επιτροπή περιλαμβάνει και τους κωδικούς από τους οποίους θα πληρωθούν οι υπάλληλοι για το 2019, ποσό που ανέρχεται στα 37.600 ευρώ.

Να σημειώσουμε για την ιστορία ότι στην Εκετελεστική Επιτροπή συμμετείχαν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, Δημήτριος Μπεσλεμές, Δημήτριος Τζούφλας, Αθανάσιος Παπαχρήστος, Γεώργιος Παλιούρας, Δημήτριος Αργυρίου, Κωνσταντίνος Κερπινιώτης, Κωνσταντίνος Ξεφλούδας, Κωνσταντίνος Αναστασίου και Ιωάννης Ζωγράφος.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com