Δημοπρασία αγροτεμαχίων Κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ –Υ/3 ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023 11:59 Δημοπρασία αγροτεμαχίων Κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ –Υ/3 ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ: «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ – Υ/3 ΟΥ ΓΕΛ- ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ» - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΛΑΜΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Όροι Εκμίσθωσης Αγροτικών Ακινήτων Κληροδοτήματος.Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ –Υ/3 ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ» -ΔΗΜΟΥ.ΛΑΜΙΕΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.

            Ο Δήμος  Λαμιέων , που αποτελεί τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος   «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ»,  προβαίνει σε  όλες  ανεξαιρέτως τις πράξεις διαχείρισης που αρμόζουν στη φύση της περιουσίας τους, ως  κεφαλαίου αυτοτελούς  διαχείρισης. 

             Με την υπ αριθμ :  291/17-11-2023  απόφαση  του ΔΣ  , εγκρίθηκαν  οι  όροι δημοπράτησης  των ακινήτων  της  επικεφαλίδας  , όπως παρακάτω :

Α.       Διατίθενται προς εκμίσθωση τα παρακάτω  αγροτεμάχια :

1) Αγρός  << ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΣΚΥΛΟΒΡΑΓΙΑ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως  57.952 ΤΜ  (ΕΝΤΟΣ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΤΕΜ  234 )

2) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΠΕΡΙΒΟΛΙ  ή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ>>,  ΤΚ Λειανοκλαδίου Λαμίας , εκτάσεως  20.821 ΤΜ  ( ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ –ΤΕΜ 142)

3) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  << ΔΙΑΜΑΝΤΩ >>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  7.200 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ –ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ)

4) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΝΤΖΑΝΕΣ >>, ΤΚ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  5.400 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΤΕΜ 543 )

5) Αγρός  << ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΤΡΑΓΑΝΕΣ-ΝΤΖΑΝΕΣ>>,  ΤΚ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως  2.975 ΤΜ  (ΕΝΤΟΣ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΤΕΜ 628 )

6) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΟΣΜΑΝ  ΜΠΕΗ>>, ΤΚ  ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως  14.848 ΤΜ (ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ- ΤΕΜ 42 )

7) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΛΑΣΚΑΡΕΪΚΑ>>, ΤΚ  ΖΗΛΕΥΤΟΥ  Λαμίας εκτάσεως  26.092,00 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΤΕΜ 45 )

8) Αγρός  <<  ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ >> στη θέση  <<ΤΟΥΜΠΕΣ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως   5.121 ΤΜ  ( ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ-ΤΕΜ 581 )

9) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΓΟΥΡΝΟΚΟΥΜΑΣΟ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως  5.000,20  ΤΜ   ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α/Τ 47Α)

10) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΤΡΑΓΑΝΟΥΛΑ>>,  ΤΚ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  8.661,59  ΤΜ (ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α/Τ 112)

11) Αγροί   << ΞΗΡΙΚΟΙ>> στη θέση  <<ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΚΙΑ>>, ΤΚ  ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ Λαμίας , εκτάσεως  6.375,10  (ΥΠΟ ΕΞΕΛ. ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΥΡΦΑΚΩΝ  Α/Τ   555 )

12) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΓΟΥΡΝΕΣ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  15.062,00  ΤΜ ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α/Τ 18 )

13) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΔΟΚΙΜΙ>>, ΤΚ Λειανοκλαδίου Λαμίας , εκτάσεως   2.504,43 ΤΜ  ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α/Τ  13 )

14) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΡΟΥΠΑΚΙ >>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Λαμίας , εκτάσεως   21.117 ΤΜ ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΑ/Τ 281 )

15) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΤΡΙΠΟΛΙΘΑΡΙΑ- ΜΑΡΜΑΡΑ >>,  ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  5.519,41 ΤΜ ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΑ/Τ 308 Α)

16) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>>  στη θέση  <<ΖΑΓΚΡΕΛΙ >>,  ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας  εκτάσεως   12.548,33  ΤΜ ( ΥΠΟ ΕΞΕΛ. ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΑ/Τ 325 )

17)   Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΣΤΡΑ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως   5.674,81  ΤΜ  ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α/Τ  217 )

18 ) Αγροί  << ΞΗΡΙΚΟΙ>> στη θέση  <<ΣΤΥΡΦΑΚΙΩΤΙΚΑ >>, ΤΚ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως   7.103,99  τμ  συνολικά  ( 2.370 + 4.734  ΤΜ ) ( ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΥΡΦΑΚΩΝ  Α/Τ  526 & 528)

19) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΚΡΙΘΑΡΟΧΩΡΑΦΑ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως   1.030 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ –ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ)

20) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΠΑΡΑΓΚΑ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  2.070, 83 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ –ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ

21) Αγρός  << ΞΗΡΙΚΟΣ>> στη θέση  <<ΠΑΛΗΟΥΡΓΙΑΣ>>, ΤΚ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Λαμίας , εκτάσεως  970,20 ΤΜ ( ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ –ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ)

          Β.  Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται  στα (3) τρία   έτη και  άρχεται από την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής και την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης για (3) τρία ακόμα  έτη , ύστερα από έγκριση της  αρμόδιας αρχής , με μίσθωμα σε καμία περίπτωση μικρότερο  απ αυτό της παρούσης . Ρητά ορίζεται ότι καμία αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να προβληθεί από οποιοδήποτε σε βάρος του Κληροδοτήματος ( Δήμου) , σε περίπτωση μη έγκαιρης έναρξης της μισθωτικής σχέσης.

    Γ. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί , θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Το όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στα € 60(εξήντα ευρώ) /στρέμμα ) για τα ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ    και    € 40 ( σαράντα  ευρώ  / στρέμμα ) για τα  ΞΗΡΙΚΑ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ.  Ο πλειοδότης μισθωτής, μετά την ανάδειξή του , υποχρεούται   πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, στην προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , καλής εκτέλεσης,  στο ύψος του 1/6 του  ετησίου μισθώματος , η οποία θα του επιστραφεί μετά το τέλος της μισθωτικής σύμβασης. Η εγγύηση αυτή δεν δύναται να συμψηφιστεί με οφειλόμενα μισθώματα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής , θα λαμβάνονται μέτρα , όπως προσαυξήσεις , κατάπτωση ε/ε , εξώσεις κλπ .

         Δ. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους και όχι πέραν της 31/12  κάθε  μισθωτικού  έτους στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ».

         Ε. Τον μισθωτή βαρύνει το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου 3,6% , ως και κάθε τέλους ,   όπως ύδρευσης  (ΤΟΕΒ) κλπ.

 ΣΤ. Οι ανωτέρω εκτάσεις ενοικιάζονται ως έχουν και  θα χρησιμοποιηθούν από τον μισθωτή για καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, απαγορευμένης άλλης χρήσεως,     δίνεται  η δυνατότητα της  υπεκμίσθωσης  με το ίδιο μίσθωμα (ηλεκτρονικό μισθωτήριο ), ΜΟΝΟ μετά  από  σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής, δεσμεύοντας τον υπεκμισθωτή με τους ίδιους όρους της μίσθωσης.

         Ζ.  Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του συμβολαίου επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) αναλογούντα μηνιαία  μισθώματα , το οποίο θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

        Η.Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μίσθιου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήματος

         Θ. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

 Ι.Το κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αγροτεμάχια ,ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

ΙΑ.Η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει α) ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και β) ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΙΒ.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και  επίσης, να διατηρεί την κατοχή του μισθίου , τις υπέρ αυτού δουλείες , τα όρια αυτού  και  να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση.

ΙΓ. ΙΓ. Η συμμετοχή  στην δημοπράτηση  παλαιών μισθωτών , προϋποθέτει  την εξόφληση οφειλόμενων  μισθωμάτων  και  προσκόμιση  βεβαίωσης  ΤΟΕΒ  περί μη οφειλής.

ΙΔ. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΙΕ .Η  διαδικασία εκμίσθωσης θα διενεργηθεί  με την κατάθεση γραπτών προσφορών, χωρίς  προσκόμιση Ε/Ε συμμετοχής , σε κλειστό φάκελο ( μη επιδεχόμενο παραβίαση )  με την ένδειξη :  «Κλειστή Οικονομική προσφορά για την μίσθωση ακινήτων  Κληροδοτήματος   Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ», στο γραφείο  προσόδων του Δήμου ( κκ. Παπαϊωάννου Ευαγγελία ), μετά από τη λήψη σχετικού Πρωτοκόλλου Δήμου Λαμίας ,  εντός εικοσαημέρου από της αναρτήσεως της προκήρυξης στην Ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής και θα τύχει  της δέουσας δημοσιότητας .

   ( Πληροφορίες  στο συνεργαζόμενο Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών  «ΑGREFIN»-  Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ- Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19Γ-ΛΑΜΙΑ   (έναντι ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ οδού ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) τηλ. 2231066758-6932584737).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  Η  27/12/2023 (ΚΑΙ   ΩΡΑ 13.00 ΜΜ)

Ο   ΦΑΚΕΛΟΣ   θα  αναφέρει :

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ :

Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας) ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ :

- Η ημερομηνία προσφοράςκαι

-Το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα ΓΙΑΚΑΘΕ ΕΝΑΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ που ενδιαφέρεταιΧΩΡΙΣΤΑ , σύμφωναμε τον αύξοντααριθμό τηςΠροκήρυξης (Από1ΕΩΣ 21 ) και (Υπογεγραμμένου από τον συμμετέχοντα ).-

       ΔΙΝΕΤΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  υποβολής ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , αναφέροντας τους ενδιαφερόμενους ( για να γίνει η ανάλογη μίσθωση  & ανάληψη υποχρεώσεων ,σε περίπτωση πλειοδοσίας  ) αρκεί αυτή , να  περιέχει το σύνολο  των  ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ  ή  των  ΞΗΡΙΚΩΝ  αγροτεμαχίων της προκήρυξης .

       Μετά την πάροδο του εικοσαημέρου (20) από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιμο , για να τύχει ευρείας δημοσιότητας ,  οι κλειστές προσφορές θα ανοιχτούν από Επιτροπή  Δημοπρασίας, παρουσία των ενδιαφερομένων. Αφού γίνει γνωστό το περιεχόμενο κάθε προσφοράς , για κάθε  αγροτεμάχιο  χωριστά ή  ομαδικά  κατά κατηγορία ,η μεγαλύτερη ανακηρύσσει τον πλειοδότη . Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν επιτόπου βελτιωμένη προσφορά. Πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα. Στην κρίση της Επιτροπής , η κατά το δυνατόν επίτευξη μεγαλύτερου μισθώματος  , με σκοπό την  μέγιστη εκπλήρωση των σκοπών της Κοινωφελούς  περιουσίας  του Κληροδοτήματος .

ΙΕ. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

       ΙΣΤ.  Οι όροι  της σχετικής διακήρυξης ,δεσμεύουν το κληροδότημα  και τον μισθωτή, ακόμα και αν δεν συμπεριληφθούν στην μισθωτική σύμβαση .-

         Οι ανωτέρω όροι εκμίσθωσης  μετά  την έγκρισή τους  από την Οικονομική Επιτροπή , θα υποβληθούν  για την  τελική  έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας που αποτελεί και την Διαχειριστική  Αρχή  του Κληροδοτήματος .-

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση