Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 14:32 Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Θα προηγηθεί η έγκριση του Ισολογισμού…

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις, η πρώτη για την Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: είναι ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φώσκολος, με τη συνεδρίαση να ξεκινά στις 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6.

Θα ακολουθήσει στις 19:00’ μία ακόμη συνεδρίαση με 26 θέματα. Η ημερήσια διάταξη:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 1ο

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 2ο

Αποδοχή της προσχώρησης του Δήμου Λαμιέων, στους όρους της από 31/10/2023 Σύμβασης του Δεσμευμένου (Escrow Account) Λογαριασμού,  για την εκταμίευση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος : «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 –  16631)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζούφλας

Θέμα 3ο

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.18/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow  account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζούφλας

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο

9η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο

Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 6ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 109 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» της Τ.Κ. Ανθήλης με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο

Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 8ο

Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 9ο

Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 10ο

Δωρεάν διάθεση τάφου πενταετούς χρήσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 11ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12ο

1) Aκύρωση της υπ’αρ.248/2023 ΑΔΣ & 2) «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του ΔΛ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υλοποίηση της Πράξης ««Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 13ο

Λήψη απόφασης για τη δωρεά ζωγραφικών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο  Λαμίας

Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευμορφία Ρουποτιά- Σκαμαγκούλη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14ο

Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους- 2023

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 16ο

Ορισμός μελών συγκρότησης Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού  Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας «Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2024

Εισηγητής: Δήμαρχος - Μπεσλεμές

Θέμα 18ο

Οριστική απόφαση ονομασίας ανώνυμων οδών

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 19ο

Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» αναδόχου ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 20ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 21ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 22ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 23ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 24ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 25ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 26ο

Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη και θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση