Δεκαπέντε θέματα στη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 10:14 Δεκαπέντε θέματα στη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

Η 6η τακτική συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων πραγματοποιείται σήμερα στις 10:30’ το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Γεώργιου Ποντίκα.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω 15:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1⁰: Έγκριση ή μη 3ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπ. 202.496,00 €

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2⁰: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την κατάθεση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ στη με Α.Π.Κ. : Ε494/22-02-2021 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90309/5929 από 11.12.2020 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου:

«Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 34,5 MW (15 Α/Γ) στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» του Δ. Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας» και των συνοδών σε αυτό έργων της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 3⁰: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 05-7-2023 και με Α.Π.Κ. : 1063/Π-ΑΠ/275/5-7-2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αίτηση (προσωρινής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης) των : 1. Αναστάσιου Τσουλάνα του Λουκά, 2. Λουκά Τσουλάνα του Αναστασίου, 3. Χριστίνας-Αγγελικής Τσουλάνα του Αναστασίου, 4. Γεωργίου Τσουλάνα του Λουκά, 5. Λουκά Τσουλάνα του Γεωργίου, 6. Χριστίνας Τσουλάνα του Γεωργίου κατά του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 4⁰: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 24-1-2024 και με Α.Π.Κ. : 147/Π-ΕΓ/31/2-2-2024,   στο   Μονομελές   Πρωτοδικείο   Λαμίας αγωγή(εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 5⁰: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 13-11-2023 και με Α.Π.Κ. : 1758/Π-ΕΓ/473/15-11-2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή(εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 6⁰: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Παναγιώτη Κατσαντώνη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της με αριθ. κατ. 1763/Π- ΑΠ/474/15-11-2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων των : 1. Ιωάννη Συρογιάννη κ.λπ. κατά των 1. Δήμου Λαμιέων κ.λπ. – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 7⁰: Παραίτηση από το δικόγραφο της με Α.Π.Κ. : 110 / 28-12-2023 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας-διεκδικητικής) του Δήμου Λαμιέων κατά των :

1. Κωνσταντίνου Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 2. Φωτεινής Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 3. Σπυρίδωνος Τσιμιτσέλη του Ιωάννη, 4. Αθανασίου Μούρκου του Νικολάου, 5. Θεοφάνη Μούρκου του Δημητρίου - διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για την άσκηση, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, νέας αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας- διεκδικητικής) του Δήμου Λαμιέων κατά των 1) κληρονόμων του Κων. Τσιμιτσέλη,  καθώς και των 2) Φωτεινής Ι. Τσιμιτσέλη, 3) Σπυρίδωνος Ι. Τσιμιτσέλη, 4) Αθανασίου Νικ. Μούρκου, 5) Θεοφάνη Δημ. Μούρκου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα 8⁰: Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών της εκδήλωσης – αφιέρωμα στην «Ημέρα της Γυναίκας», που θα πραγματοποιηθεί: στη: Δημοτική Πινακοθήκη: Λαμίας: "Αλέκος Κοντόπουλος"

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 9⁰: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 10⁰: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 11⁰: Έγκριση του 3ου: Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου : «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου».

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 12⁰: Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές λόγω κακοκαιρίας «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» του Δ. Λαμιέων» (ΤΠΑ ΥΠΕΣ 21-25)

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 13⁰: Έγκριση: Πρωτοκόλλου: Οριστικής: Παραλαβής,: του: έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 14⁰: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών, του έργου: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 15⁰: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» , προϋπολογισμού 45.000,00€

Εισηγητής: Πρόεδρος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση