Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων καταγγέλλει...

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 17:12 Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων καταγγέλλει...

 

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, σας γράφουμε για πολλοστή φορά για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα, που αφορά, αφενός τον Δήμο στο σύνολό του, αφετέρου και κυρίως, τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων.

Αναφερόμαστε στον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διεξήχθη στις 12-9-2016, έπειτα από την δημοσίευση της Διακήρυξης για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μέσω της διαδικασίας της μακροχρόνιας μίσθωσης, στον οποίο μετείχε μόνο ένας διαγωνιζόμενος (!), του οποίου η προσφορά κρίθηκε μη ικανοποιητική, και γι’ αυτό κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει βελτιωτική πρόταση, η οποία εξ όσων πληροφορηθήκαμε, ήταν εξίσου αποκαρδιωτική.

Να σας υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, πριν προβούμε στην αναλυτική παράθεση των λόγων της υποβολής της υπό κρίση αίτησής μας -καίτοι το έχουμε πράξει πολλάκις στο παρελθόν, δίχως φυσικά να υπάρχει η δέουσα ανταπόκριση από την πλευρά σας - ορισμένα πράγματα που μάλλον διαφεύγουν της προσοχής σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 Κεφάλαιο Ι, παρ. α’, αρ. 9 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ορίζεται « Ι. Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

 Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: (…) 9. Η Διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων».

Προκειμένου δε να ασκηθεί η ανωτέρω αρμοδιότητα εκ μέρους μιας δημοτικής αρχής, έπεται ότι εντός της δικαιοδοσίας της θα πρέπει να υφίσταται λιμένας.

Εν προκειμένω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθ. Τ/1267/4-10-1996 απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης, δημοσιευθείσης στο Φ.Ε.Κ. Β’/931/9-10-1996, χωροθετήθηκε ο Τουριστικός Λιμένας Καμένων Βούρλων, ενώ δυνάμει της υπ’ αριθ. Τ/1981/27-4-1998 απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης, δημοσιευθείσης στο Φ.Ε.Κ. Β’/451/12-5-1998, τροποποιήθηκε η προηγούμενη υπουργική απόφαση, αναφορικά με την δυναμικότητα του Τουριστικού Λιμένα, του οποίου οι θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής αυξήθηκαν από 72 σε 81, άλλαξε το σχήμα του προσήμενου μώλου ούτως ώστε να ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα και αυξήθηκαν τα όρια και τα εμβαδά της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης.

Ακολούθως, έπειτα από την υπ’ αριθ. 19296/3-11-2011 αίτηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 11/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, καθώς και της με αρ. πρωτ. 6460/11−04−2014 υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του φακέλου μελέτης μετατροπής Τουριστικού Λιμένα Καμένων Βούρλων σε Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’/336/23-10-2014, η υπ’ αριθ. 20042/23-9-2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, η οποία μετέτρεψε τον Τουριστικό Λιμένα (μαρίνα) Καμένων Βούρλων σε Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, απομειώνοντας την χερσαία ζώνη και το πιο σημαντικό, παραχώρησε στον Δήμο μας, την χρήση και εκμετάλλευση του δημιουργούμενου με την ως άνω απόφαση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών έναντι ανταλλάγματος. Σας παραθέτουμε για τον λόγο αυτό αυτούσιο το κείμενο της υπουργικής απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο:

«2. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης, ισχύει η με αρ. Τ/1267/04−10−1996 (ΦΕΚ 931/Β΄/09−10−1996) Απόφαση Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα στα Καμένα Βούρλα.

3. Την παραχώρηση στο Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου − ο οποίος εφεξής λογίζεται φορέας διαχείρισης του καταφυγίου − έναντι ανταλλάγματος της χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του δημιουργούμενου με την παρούσα Απόφαση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα.

4. Τη σύναψη - μεταξύ αφ’ ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από την Υπουργό Τουρισμού και αφ’ ετέρου του Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου νόμιμα εκπροσωπούμενου - σύμβασης παραχώρησης, με την οποία ρυθμίζονται και συνομολογούνται τα επιμέρους ζητήματα της χρήσης και λειτουργίας του πιο πάνω καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η πιο πάνω σύμβαση συνάπτεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής. Παράλειψη σύναψης της σύμβασης για οιονδήποτε λόγο επάγεται αναπομπή του θέματος στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, με το ερώτημα της άρσης της εγκεκριμένης χωροθέτησης.

5. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα έχει διάρκεια τριάντα τριών (33) ετών και η ισχύς της αρχίζει από την σύναψή της σχετικής σύμβασης της ως άνω παραγράφου 4 της απόφασης αυτής.

6. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι δυνατόν να παραταθεί, μόνο εάν αυτό συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου πριν από την λήξη της —αρχικά καθορισμένης στην παράγραφο 4 της απόφασης αυτής— διάρκειας παραχώρησης».

Ένεκα της ως άνω παραχωρήσεως, συνάφθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου, η από 8-6-2015 σύμβαση «Παραχώρησης της Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Ζώνης (Χερσαίας και Θαλάσσιας) του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στα Καμένα Βούρλα».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Σύμβασης ο Δήμος ορίστηκε φορέας διαχείρισης του καταφυγίου. Περαιτέρω στο άρθρο 3 της Σύμβασης, όπου γίνεται περιγραφή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, αναφέρεται ρητά στο τέλος του άρθρου ότι το σύνολο των έργων στο τουριστικό καταφύγιο έχει ολοκληρωθεί, πλην της κατασκευής φυλακίου εισόδου. Ακολούθως, σχετικά με το συνολικό κόστος των υπολειπομένων έργων, ήτοι της κατασκευής φυλακίου στην είσοδο του καταφυγίου, ορίζεται κατ’ άρθρο 5 της Σύμβασης ότι ανέρχεται στα δύο χιλιάδες (2.000,00€) ευρώ, κατά δήλωση μάλιστα του Δήμου. Στο άρθρο 6 γίνεται αναφορά περί της διάρκειας της παραχώρησης, η οποία συνομολογήθηκε για τριάντα τρία (33) έτη, με δυνατότητα παράτασής της για μία επιπλέον δεκαετία. Εν συνεχεία στο άρθρο 7 ορίζεται το ύψος του ανταλλάγματος το οποίο ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει και το οποίο ανέρχεται ετησίως σε τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα (4.860,00€) ευρώ.

Ενόψει της ανωτέρω παραχωρήσεως, κατέστη πλέον εφικτό να διευθετηθεί, με ενέργειες του Δήμου, αφού ήτο και ο φορέας διαχείρισης, ένα μείζον πρόβλημα που αφορούσε στην λειτουργία και χρήση του λιμένα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έμοιαζε με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο καθένας ασκούσε διοίκηση, κατά το δοκούν και κατά το προσωπικό του συμφέρον.

Μάλιστα, επειδή εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, εδρεύει ο Σύλλογος μας, σε χώρο που μας έχει παραχωρηθεί με την υπ’ αριθ. 22/369/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρήσαμε και πιστέψαμε ότι η λειτουργία του λιμένα θα άλλαζε επίπεδο, αφ’ ης στιγμής η διαχείριση περιήλθε πλέον στο Δήμο, νομίμως.

Δυστυχώς, οι προσδοκίες μας, όχι μόνο οι δικές μας, ως Συλλόγου, αλλά και του συνόλου των δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων, διαψεύστηκαν οικτρά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Δημοτική Αρχή, όπως θα αναφερθεί κατωτέρω, φρόντισε να αποποιηθεί τάχιστα των ευθυνών της, σχετικά με την λειτουργία και χρήση του Τουριστικού Καταφυγίου, εκδηλώνοντας τελικά με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, την αδιαφορία της να διαχειριστεί τις δημοτικές υποθέσεις, μολονότι υποχρεούται εκ του νόμου.

Ειδικότερα, προαναφέρθηκε ότι η Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου, περί της παραχώρησης του Τουριστικού Καταφυγίου στον τελευταίο, υπεγράφη στις 8-6-2015. Στις 22-7-2015, ήτοι ένα και πλέον μήνα από την παραχώρηση, εισήχθη, ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση, η υποπαραχώρηση (εκμίσθωση) του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών των Καμένων Βούρλων σε ιδιώτη. Αλήθεια, γιατί τόση πρεμούρα!!!

Προλάβατε, κύριε Δήμαρχε, μέσα σε ένα (1) μήνα από την διενεργηθείσα στο Δήμο παραχώρηση να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος αδυνατεί, ως φορέας διαχείρισης να λειτουργήσει το λιμάνι, όπως πρέπει; Στην αρχική σας τοποθέτηση και πριν την εισήγηση του θέματος από τον εισηγητή, δηλώσατε μεταξύ άλλων απερίφραστα « (…) Η λειτουργία του λιμανιού από το Δήμο, δυστυχώς με το υπάρχον προσωπικό και με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, δεν είναι δυνατή και για αυτό έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση το θέμα».

Εφόσον τις θέλει να θεωρήσει ότι η Δημοτική Αρχή είναι σοβαρή και υπεύθυνη, οφείλατε πριν την λήψη απόφασης για την υποπαραχώρηση να προβείτε σε διαπίστωση των λόγων, που καθιστούν ανέφικτη την λειτουργία του Τουριστικού Καταφυγίου από το Δήμο, και δη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κι αφού διαπιστωνόταν αυτή η αδυναμία, τότε να λαμβάνατε απόφαση για την υποπαραχώρηση. Η αναφορά και μόνο ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα μέσα, την οποία πρώτος εκστομίσατε στο ως άνω Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο προχειρότητα κι ανευθυνότητα καταδεικνύει.

Εν συνεχεία, ο εισηγητής του θέματος, προφανώς δεν ήτο σε θέση πράγματι να υποστηρίξει την εισήγησή του, αφού άλλα ήθελε να πει κι άλλα έλεγε, ενώ ο ίδιος συνομολόγησε την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής, αναφέροντας ότι ο Δήμος αδυνατεί να το δουλέψει. Ένεκα του γεγονότος αυτού, υποστήριξε την υποπαραχώρηση σε ιδιώτη, αναφέροντας ότι θα μπορούσε αυτή να γίνει για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου στο διάστημα αυτό να μάθει ο Δήμος από τον ιδιώτη να το λειτουργεί και αν σε κάθε περίπτωση, τούτο δεν καθίσταται εφικτό, τότε να αποφασίσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την ως άνω συμπεριφορά σας, αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι δεν είστε πράγματι σε θέση να διοικήσετε  με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, αφού πρώτιστος σκοπός σας είναι να απαλλαγείτε από τον φόρτο της ευθύνης που επιφέρει η ενασχόληση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, φροντίσατε να επισπεύσετε την λήψη απόφασης, δίχως προηγουμένως να προβείτε σε έρευνα και καταγραφή των λόγων της αδυναμίας (εφόσον πράγματι τέτοια υφίσταται) εκ μέρους του Δήμου να λειτουργήσει το Τουριστικό Καταφύγιο. Μάλιστα, στην προσπάθειά αυτή θα έπρεπε να συμμετέχει σύσσωμη και η αντιπολίτευση, με την οποία θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για να εξεύρετε από κοινού λύση, διότι το ζήτημα του λιμανιού είναι προεχόντως ζήτημα ανάπτυξης για το Δήμο, σε μία εποχή αρκετά δύσκολη για την ελληνική οικονομία και δεν περιορίζεται ούτε εξαντλείται σε μικροπολιτικά και προσωπικά οφέλη.

Δυστυχώς, όμως, οι ορέξεις σας περιορίστηκαν, διότι από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο, για μία ακόμη φορά, εμφανιστήκατε ως Δημοτική Αρχή, ανεύθυνοι, αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης περί υποπαραχώρησης του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών και η ανάθεση σε νομικό σύμβουλο της εντολής, όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος καθώς και τους τρόπους λειτουργίας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.

Αλήθεια, μέχρι εκεί έφτασε η ανευθυνότητά σας; Να ζητείτε από έναν νομικό σύμβουλο τον τρόπο με τον οποίο θα σας υποδείξει πως θα λειτουργήσετε ένα εργαλείο ανάπτυξης για τον Δήμο μας;

Ως εκ  τούτου, συνήλθε εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από την σύνταξη της γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου, στις 9-3-2016, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την υποπαραχώρηση ή όχι του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών.

Για τον λόγο αυτό αναγνώσατε την γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκ της οποίας εύκολα συνάγει κανείς ότι απλώς αναφέρει ένα ιστορικό, καθώς και το ποιες δυνατότητες έχει ο Δήμος και με ποιους τρόπους μπορεί να το παραχωρήσει σε τρίτο.

Έπειτα, ακολούθησε συζήτηση, στην οποία αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι εύστοχα παρατήρησαν ότι ενώ τόσα χρόνια περιμέναμε το λιμάνι, όταν αυτό ήρθε στο Δήμο για να το λειτουργήσει, ο τελευταίος αποποιείται των ευθυνών του και κρίνει ως συμφέρουσα την λύση της παραχώρησης σε τρίτο.

Μάλιστα, εσείς, και κυρίως η Δημοτική Αρχή, με σθένος υποστηρίξατε ότι δεν μπορεί να το λειτουργήσει ο Δήμος, ελλείψει έμπειρου προσωπικού και τεχνογνωσίας, αλλά και σημαντικού κόστους λειτουργίας, στο οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, διότι το κόστος για την λειτουργία και συντήρηση του λιμένα, θα μετακυληθεί στα ελλιμενίζοντα σκάφη και κατ’ επέκταση στους ιδιοκτήτες σκαφών, με περαιτέρω συνέπεια το πολιτικό κόστος για μία δημοτική αρχή.

Προς επίρρωση και υποστήριξη της θέσης σας αυτής, αναφέρατε ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του λιμένα θα ανέρχεται περίπου στα εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00€) ευρώ, δίχως στο ποσό αυτό να υπολογίζετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Εάν κύριε Δήμαρχε είναι έτσι τα πράγματα, όπως ακριβώς τα περιγράψατε κατά την διάρκεια της συζήτησης, τότε γιατί στη Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε για την υποπαραχώρηση, η τιμή εκκίνησης ήτο τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) ευρώ και η βελτιωτική πρόταση του αναδόχου ανήλθε στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00€) ευρώ;

Άραγε, ο μισθωτής πόσο πρέπει να χρεώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και που θα μετακυληθεί όλο αυτό το κόστος;

Φυσικά, αυτό δεν σας ενδιαφέρει, διότι αφ’ ης στιγμής δεν θα επωμίζεστε εσείς το πολιτικό κόστος, σημαίνει αυτομάτως ότι κάποια στιγμή το λιμάνι θα αφεθεί εκ νέου στην μοίρα του, αφού ως Διοίκηση δεν είστε σε θέση να ασκήσετε τις αρμοδιότητες σας. Συνεπώς, ένας μοχλός ανάπτυξης για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου μας θα παραμείνει ανεκμετάλλευτος, διότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο τιμόνι του Δήμου, βρίσκονται αδιάφοροι άνθρωποι.

Ακούστηκε επίσης, στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ακόμα κι αν το λειτουργήσει ο Δήμος, θα υπάρχει πρόβλημα με την είσπραξη των τελών ελλιμενισμού, διότι όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο καταθέσας την άποψη του δημοτικός σύμβουλος «Άκουσα για πληρωμή στο Δήμο. Να το αναλάβει ο Δήμος με το αντίστοιχο τίμημα. Με συγχωρείτε, αλλά οι πληρωμές στο Δήμο αυτή τη στιγμή είναι 50% πίσω. Πληρώθηκαν και κάποια λεφτά επί ΔΕΠΑΚΑΒ, κάποιοι πλήρωναν κάποιοι δεν πλήρωναν. Ποια είναι η ασφαλιστική δικλείδα ότι εμείς θα παίρνουμε; Θα τους βγάλουμε έξω αύριο; Θα πάμε να τους βγάλουμε; Και αυτό δε θα δημιουργήσει τριβές; Αν το πάρουμε εμείς».

Συγγνώμη, κύριοι, έχετε καταλάβει ότι ο η Δημοτική Αρχή στην χωρική αρμοδιότητα ενός Δήμου αντικατοπτρίζει σε μικρότερο βαθμό μια Κεντρική Κυβέρνηση, η οποία επί της ουσίας επιτελεί τον ίδιο ρόλο, όπως επί παραδείγματι να εισπράττει δημοτικά τέλη και σε περίπτωση που δεν εισπράττονται να λαμβάνει τα απαραίτητα αναγκαστικά μέτρα; Με οποιοδήποτε κόστος. Άραγε, για ποιο λόγο διοικείτε!

Αποτέλεσμα της συζήτησης για το υπό κρίση θέμα, ήταν τελικά να ληφθεί απόφαση για περαιτέρω παραχώρηση σε τρίτο, με όρους Διακήρυξης που θα καθορίζονταν από την Οικονομική Επιτροπή, όπως και έγινε, με πλειοψηφία δεκατεσσάρων (14) υπέρ και δέκα (10) κατά.

Αναμφίβολα, εφόσον τελικά υπογραφεί σύμβαση με τον μισθωτή - διότι μέχρι και σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε - θα αναδυθούν οι ολέθριες συνέπειες της ως άνω απόφασης, αφού από την υποτιθέμενη ανάπτυξη την οποία και προσδοκάτε με αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει τελικά η πλήρης απαξίωση και υποβάθμιση του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το τίμημα για ελλιμενισμό θα είναι τεράστιο, εφόσον τα έξοδα για την λειτουργία και συντήρηση του λιμένα είναι αυτά που αναφέρθηκαν από εσάς κύριε Δήμαρχε. Αναφέρουμε αυτά, διότι για να ανταπεξέλθει ο ιδιώτης σε αυτό το κόστος λειτουργίας, οφείλει να χρεώσει υπερβολικά για τον ελλιμενισμό των σκαφών, στην οποία χρέωση, εμείς τουλάχιστον «οι κοινοί θνητοί» δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εισέλθουμε και να προσδέσουμε στον λιμένα.

Συνεπώς, θα ελλιμενίζονται σκάφη ιδιοκτητών που θα μπορούν να καταβάλλουν το αντίτιμο του ελλιμενισμού και εδώ προκύπτει φυσικά το εύλογο ερώτημα: Το οικονομικό όφελος ποιος τελικά θα το καρπώνεται και που θα επανεπενδύεται; Διότι, με τα σημερινά δεδομένα για να υποβάλλει προσφορά αυτού του ύψους η συμμετέχουσα εταιρεία, την οποία και βελτίωσε κατά χίλια (1.000,00€) μόνο ευρώ, ήτοι από είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) ευρώ σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00€) ευρώ, η οποία και ανακηρύχθηκε μισθώτρια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 26/525/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι χαμηλό, ενώ τα κέρδη της είτε θα είναι τεράστια. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς, εφόσον αναλογιστεί ότι η μισθώτρια, κατά την υποβολή της προσφοράς της, και ιδίως, για να προτείνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) ευρώ, ήτοι το ποσό της τιμής εκκίνησης, είχε υπολογίσει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και βάσει αυτού υπέβαλλε την εν λόγω προσφορά. Άλλως, θα ήτο παράλογο μία εταιρεία να υποβάλλει οικονομική προσφορά αυτού του ποσού, όταν θα γνώριζε ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ανέρχεται πλέον των εκατό χιλιάδων  (100.000,00€) ευρώ. Τελικά, κάτι υποκρύπτεται εδώ κύριε Δήμαρχε, διότι πως είναι δυνατό τα χίλια (1.000,00€) ευρώ επιπλέον της αρχικής προσφοράς, με αποτέλεσμα η συνολική να ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00€) ευρώ, να θεωρείται συμφέρον για τον Δήμο!

Έτι περαιτέρω, είναι απορίας άξιο πως ο Δήμος δεν μπορεί να το λειτουργήσει ένεκα του σημαντικού κόστος λειτουργίας και μπορεί ο ιδιώτης με το 1/5 του ποσού, που εσείς πιστεύετε και δηλώνετε κύριε Δήμαρχε ότι απαιτείται! Θα ήταν ουσιαστικής σημασίας μία απάντηση σοβαρή επί του αυτού ζητήματος από την πλευρά σας.

Δυστυχώς, ως Δήμαρχος αυτού του τόπου δεν προασπίζεστε τα οικονομικά συμφέροντά του, ούτε φυσικά και λαμβάνετε υπ’ όψιν τους δημότες, δεδομένου ότι παραχωρείτε έναντι ευτελούς αξίας, το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, που δύναται να έχει ο Δήμος.

Υποχρέωσή σας, θα ήταν να ενεργοποιήσετε το άρθρο 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, το οποίο ορίζει «Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή Αναδόχου ή για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ή όχι σε σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης, να ζητήσει τη βελτίωση προσφοράς από τον Προσωρινό Ανάδοχο, να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει, να μην κατακυρώσει ή να επαναλάβει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους ή και να προχωρήσει στην παραχώρηση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών κατά οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ή, αν το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος» και να προβείτε σε ακύρωση του Διαγωνισμού, διότι η οικονομική προσφορά δεν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο, χωρίς καμία περαιτέρω συνέπεια για τα συμφέροντά μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και να είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης σε μια περιοχή, όπως η δική μας, όπου δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση του τουρισμού και κατ’ επέκταση της οικονομικής μας ανάπτυξης. Τούτο, όμως, δεν συνεπάγεται ότι εργαλεία ανάπτυξης, όπως εν προκειμένω, το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών, πρέπει να παραχωρούνται πάντα έναντι ευτελούς ανταλλάγματος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας του Δήμου να λειτουργήσει από μόνος του το οτιδήποτε, επικαλούμενος έλλειψη προσωπικού ή των αντίστοιχων κονδυλίων για την λειτουργία και συντήρησή του. Απογοητευτικό είναι, επίσης, το γεγονός όταν ακούς από ανθρώπους που έχουν θέσεις ευθύνης, να δηλώνουν προκαταβολικά την ανευθυνότητά τους ή να προβάλλουν το δήθεν πολιτικό τους κόστος, ως δικαιολογία για την μη ανάληψη πρωτοβουλίας, που ενδεχομένως να οδηγεί μερικές φορές σε αντιπαράθεση με τους δημότες. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα τότε οι περισσότεροι από εσάς θα κριθείτε στην πορεία.

Εμείς οι αιτούντες, δεν ακούσαμε μέχρι και σήμερα τι μέλλει γενέσθαι με τους αλιείς, γενικότερα, παρά μόνο θεωρίες και δήθεν προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν πριν την σύναψη της σύμβασης με την μισθώτρια, αλλά και ειδικότερα, για τους δημότες, κυρίως της δημοτικής κοινότητας Καμένων Βούρλων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν ένεκα του αυξημένου τιμολογίου ελλιμενισμού, να προσδένουν εκτός λιμένα.

Τελικά, αυτό το Καταφύγιο, που θα το εκμεταλλεύεται ιδιώτης, ποιους θα εξυπηρετεί και για ποιον λόγο;

Το λιμάνι, καίτοι δεν είναι περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον Δήμο, εντούτοις είναι αναπτυξιακό εργαλείο εντός της χωρικής του αρμοδιότητας, που του παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπάγεται ότι πρέπει να διατεθεί και χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς λόγους. Καινοτομία, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής θα ήταν να λειτουργήσει και συντηρήσει το λιμάνι ο Δήμος για τους Δημότες και όχι μόνο, δίχως να παραχωρηθεί και αυτό σε ιδιώτη. Οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος διστάζει να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, είναι προφανείς και κυρίως μικροπολιτικοί: Αφενός οι επιθυμούντες την επανεκλογή τους δεν θέλουν να έρχονται σε οικονομική αντιπαράθεση με τους δημότες, αφετέρου ουδείς δείχνει τη διάθεση να εργαστεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ως αυτοσκοπό έχει τον χειρισμό των δικών της υποθέσεων. Αντ’ αυτού η λύση του ιδιώτη είναι πάντα στο προσκήνιο. Λησμονούν, όμως, όλοι αυτοί ότι τίποτα σε αυτήν την ζωή δεν ξεχνιέται, και κυρίως, ότι λάθη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν κηλίδες.

Ευτυχώς, για να αποφευχθούν τέτοιου τύπου λάθη, έστω και την ύστατη στιγμή, ο νομοθέτης προνόησε την Τοπική Δημοκρατία με την συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις.

Ειδικότερα, στο έκτο μέρος του Ν. 3463/2006 με Τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στα άρθρα 214 και 215 ορίζονται τα ακόλουθα:

«Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

1. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας.

2. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Διασφαλίζουν επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και κατοίκων στην πληροφόρηση και μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης τους και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος.

3. Ειδικότερα, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο και Κοινότητα

μπορεί να:

 α. καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων

και των υποχρεώσεων των δημοτών και των κατοίκων με ειδικές προβλέψεις για τους νέους και τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα.

β. καταρτίζεται οδηγός του δημότη, στον οποίο περιγράφονται η διαδικασία, οι

όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους και

 γ. αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του εθελοντισμού.

 

Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων

 1. Οι δημότες και οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις δραστηριότητες του Δήμου ή της Κοινότητας.

2. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

3. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.

4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο του δημοτικού ή τοπικού διαμερίσματος μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση και Λύση των προβλημάτων αυτών».

          Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η εκμετάλλευση του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών, συνιστά ιδιαίτερο ζήτημα, για το οποίο αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, που αν και έχει λάβει την υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασή του, περί υποπαραχώρησης με την μορφή μίσθωσης, μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη με την συμμετοχή μιας μόνο εταιρείας και με μίσθωμα που κρίνεται μη ικανοποιητικό, πρέπει, ωστόσο, εκ νέου να εξεταστεί, υπό το πρίσμα πλέον της εκμετάλλευσής του από το Δήμο και εφόσον πράγματι ο Δήμος δεν μπορεί να το λειτουργήσει - αποδεδειγμένα εννοείται - τότε να υποπαραχωρηθεί, αλλά με τίμημα που θα συμβάλλει, αφενός στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας, αφετέρου θα λαμβάνει υπ’ όψιν και τα συμφέροντα των δημοτών, και κυρίως αυτών, που διαθέτουν πλωτά μέσα για ελλιμενισμό.

          Επιπροσθέτως και αναφορικά με τον χώρο λειτουργίας του Σωματείου μας, γνωρίζετε ότι μας είχε παραχωρηθεί ο χώρος στο λιμάνι με απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, και δη, υπό τον περιορισμό της άμεσης απόδοσής του, όταν θα ζητηθεί από αυτή. Ως εκ τούτου, συντελέστηκε η άρση της παραχώρησης του ως άνω χώρου με την υπ’ αριθ. 18/237/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Τουριστικού Καταφυγίου. Ωστόσο, για την κατασκευή του ως άνω χώρου δαπανήθηκαν χρήματα από τα μέλη του Σωματείου μας, τα οποία και φυσικά θα πρέπει να μας αποδοθούν. Άλλωστε, είστε ήδη ενήμερος γι’ αυτό, αφού κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης περί υποπαραχώρησης, ο Πρόεδρος του Σωματείου μας λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία κατέθεσε και εγγράφως. Δυστυχώς, τίποτα απ’ όσα σας αναφέραμε κύριε Δήμαρχε δεν συμμεριστήκατε.

          Επειδή, η εκμετάλλευση, με την μορφή της λειτουργίας και συντήρησης υπό του Δήμου, του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών Καμένων Βούρλων, στον οποίο και παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 20042/23-9-2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού δημοσιευθείσης στο Φ.Ε.Κ. Β’/336/23-10-2014, σε συνδυασμό με την από 8-6-2015 σύμβαση «Παραχώρησης της Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Ζώνης (Χερσαίας και Θαλάσσιας) του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στα Καμένα Βούρλα, που συνάφθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου, είναι κομβικής σημασίας για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας στο σύνολό του.

          Επειδή, τυχόν υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών με μίσθωμα χαμηλό, όπως προέκυψε από τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο, διότι, ενώ θα πλουτίζει ο ιδιώτης επιβάλλοντας τέλη ελλιμενισμού σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, στα ταμεία του Δήμου θα εισέρχονται ετησίως λίγα χρήματα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε σκέψη για ανάπτυξη να είναι όνειρο θερινής νυκτός.

          Επειδή, στις μέρες που ζούμε, όπου η κυβερνητική πολιτική προωθεί ανενδοίαστα τις ιδιωτικοποιήσεις, ελλείψει εμπιστοσύνης στο Ελληνικό Δημόσιο (φυσικά όχι αδικαιολόγητα), το στοίχημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι να αποδείξει πράγματι ότι μπορεί να τα καταφέρει κι όχι να συνεχίζει την εκποίηση ή εκμίσθωση του δημοσίου πλούτου με ευτελή ανταλλάγματα.

          Επειδή, ως δημότες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 έχουμε το δικαίωμα να « (…) καταθέτουμε προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος οι οποίες προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο (εφόσον το θέμα άπτεται της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου) εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα.

          Επειδή, την παρούσα αίτηση συνυπογράφουν, πλέον του Σωματείου μας, τριάντα (30) δημότες.

Για τους λόγους αυτούς

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Να συγκληθεί το συντομότερο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικά θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

  1. «Λήψη απόφασης για την ακύρωση του αποτελέσματος του από 12-9-2016 διεξαχθέντος ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, ο οποίος κατακυρώθηκε στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «GROUP CENTER HELLAS», ένεκα χαμηλού μισθώματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κριτήριο κατακύρωσης ήτο η υψηλότερη οικονομική προσφορά.
  2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου.
  3. Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διαπαραταξιακής επιτροπής, με αποκλειστικό σκοπό την έρευνα εκ μέρους της για το αν ο Δήμος ως φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Καταφυγίου δύναται να λειτουργήσει και συντηρήσει αυτό, άλλως τους λόγους που αυτό δεν μπορεί να συμβεί και ποια είναι για τα συμφέροντα του Δήμου η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση, τάσσοντας εύλογο χρονικό διάστημα στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τους σκοπούς της έρευνας, με την παρέλευση του οποίου θα συγκληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να προβεί έπειτα στην λήψη απόφασης για την καλύτερη εκμετάλλευση του Τουριστικού Καταφυγίου και από ποιον αυτή θα διενεργείται και με ποιον τρόπο.
  4. Την λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος», που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, ένεκα της άρσης παραχώρησης του οικήματος στο λιμάνι, καθώς και στην καταβολή των εξόδων στα οποία υπεβλήθη το Σωματείο για την κατασκευή του οικήματος τα οποία ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ».

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων

Καμένα Βούρλα,  02/03/2017

 Οι Αιτούντες

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com