Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Καμένων Βούρλων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 07:57 Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Καμένων Βούρλων

Παρατείνεται η θητεία του άμισθου Αντιδημάρχου Δημήτρη Παπαναγιώτου…

Με απόφαση του Δημάρχου Καμένων Βούρλων Γιάννη Συκιώτη, ορίσθηκαν τέσσερις (4) νέοι Αντιδήμαρχοι που θα επικουρούν το έργο του μέχρι 31-10-2021.

Ο Δημήτρης Κριτσόβας θα είναι αυτός που θα αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τις άλλες τρεις έμμισθες θέσεις καλύπτουν οι Γιάννης Γλυκός (ΔΕ Μώλου), Σοφία Τσιτίνη (ΔΕ Αγ. Κων/νου) και Κων/νο Σκεπαρνάκο (ΔΕ Καμένων Βούρλων).

Τη θέση του ως άμισθος Αντιδήμαρχος θα διατηρήσει τελικά μέχρι τις 30-10-2021 (έληγε στις 11-2-2021) ο Δημήτρης Παπαναγιώτου με καθ’ ύλην αρμοδιότητες τις παρακάτω:

• Αρμοδιότητες γραφείου πολεοδοµικών εφαρµογών

• Αρµοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

• Αρµοδιότητες σε θέµατα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

• Αρµοδιότητες σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας

• Αρµοδιότητες Γραφείου ύδρευσης - Αποχέτευσης

• την διαχείριση, και τον σχεδιασµό, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης

• Αρµοδιότητες σχεδιασµού , εποπτείας και αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών

• Αρµοδιότητες σχεδιασµού γραφείου συντήρησης πρασίνου

Ας δούμε την απόφαση του κ. Συκιώτη με την οποία ορίζει:

Α. Τον κ. Γλυκό Ιωάννη, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Την εποπτεία και συντονισµό γραφείου αγροτικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής)

• Την υπογραφή βεβαιώσεων βοσκοτόπων

• Την εποπτεία και συντονισµό γραφείου αλιείας

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων στην ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου

• Την αρµοδιότητα λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων στην ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου

• Την αρµοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Μώλου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Μώλου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

Β. Την κα. Τσιτίνη Σοφία, και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• την λειτουργία των παιδικών σταθµών

• την εποπτεία και συντονισµό δράσεων που αφορούν την παιδεία και την δια βίου µάθηση

• την εποπτεία και το συντονισµό δράσεων αιµοδοσίας και διαχείρισης της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

• την λειτουργία του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ

• την εποπτεία και συντονισµό δράσεων Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας

• την ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν:

- στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

- στην εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

- στην εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην πολιτική ισότητας των δύο φύλων.

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου

• Την αρµοδιότητα λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου

• Την αρµοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

Γ. Τον κ. Σκεπαρνάκο Κων/νο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τµηµάτων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

• την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και το χειρισµό των συναφών µε αυτές θεµάτων

• την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

• την λειτουργία των ∆ηµοτικών και Λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων στην ∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων

• Την εποπτεία και συντονισµό θεµάτων συντήρησης πρασίνου στη ∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων

• Την αρµοδιότητα λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων στην ∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων

• Την αρµοδιότητα δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην ∆ηµοτική Ενότητα Καµένων Βούρλων

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Καµένων Βούρλων

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων , σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

∆. Τον κ. Κριτσόβα ∆ηµήτριο, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α1. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών ΚαθαριότηταςΦωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.

ii. Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

α2. Τεχνικών Υπηρεσιών

• Αρµοδιότητες έκδοσης οικοδοµικών αδειών

• Αρµοδιότητες ελέγχου κατασκευών

• Αρµοδιότητες µελέτης και εκτέλεσης ηλεκτροµηχανολογικών έργων

• Αρµοδιότητες σε θέµατα άρδευσης

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.

3. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

4. α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κριτσόβα ∆ηµήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σκεπαρνάκος Κων/νος,

β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Σκεπαρνάκου Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Τσιτίνη Σοφία,

γ. Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Τσιτίνη Σοφίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γλυκός Ιωάννης,

δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γλυκού Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κριτσόβας ∆ηµήτριος.

5. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κριτσόβας ∆ηµήτριος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Σκεπαρνάκο Κων/νο.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com