Επαναπροκήρυξη θέσης στο «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Φθιώτιδας»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 13:52 Επαναπροκήρυξη θέσης στο «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Φθιώτιδας»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»:

Προσκαλεί άτομα με αναπηρία (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι»), γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενός (01) ωφελούμενου που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φθιώτιδας, για είκοσι εφτά (27) μήνες, στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & ημερήσιας  Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας που λειτουργεί, στην Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας που λειτουργεί, στην Λ. Ειρήνης 11 Α Λαμία, από 21/07/2021 μέχρι τις 27/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Ολόκληρη η πρόσκληση μετά απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή της αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Φορέα www.amea-lamia.gr και στα γραφεία του Συλλόγου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Ειρήνης 11 Α Λαμία.

Η πράξη «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 εγκρίθηκε με την 3519-8/8/2017 απόφαση ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επιλεγμένες Αγγελίες