Τι ισχύει με το νέο νόμο για τις ειδικές θέσεις στους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 17:12 Τι ισχύει με το νέο νόμο για τις ειδικές θέσεις στους ΟΤΑ

Επείγουσα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή του νόμου 4623/2019 για γενικούς γραμματείς, ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς συνεργάτες. Τι πρέπει να ξέρουν οι υπάλληλοι που εκλέχθηκαν αλλά δεν κατέλαβαν θέσεις ευθύνης και οι επιτυχόντες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Με το χαρακτηρισμό «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» εστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4623/2019 που επενέβη στις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη.

Κυρίως αναφέρεται σχετικά με, το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, την απόσπαση των υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν αλλά δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης (πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι νπδδ) και το διορισμό επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Γενικός Γραμματέας του Δήμου

Έτσι με το νέο νόμο καταργούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια που προβλέπονταν για την πρόσληψη Γενικών Γραμματέων από δήμους και Συνδέσμους (πληθυσμός άνω των 20.000 κατοίκων ή πρωτεύουσες Νομών για δήμους, πληθυσμός μελών άνω των 300.000 κατοίκων προκειμένου περί Συνδέσμων) και πλέον όλοι οι δήμοι και οι Σύνδεσμοι μπορούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, εφόσον βέβαια έχουν οικονομική δυνατότητα.

Η ανάληψη των καθηκόντων τους, όπως και στην περίπτωση του Εκτελεστικού Γραμματέα των Περιφερειών ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες, προκειμένου για την άμεση υποστήριξη του οργάνου που τον προσέλαβε.

Επανακαθορισμός των προσόντων των συμβούλων και συνεργατών των Περιφερειαρχών και των Αντιπεριφερειαρχών

Με το νέο νόμο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 15. ρυθμίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών στις Περιφέρειες.

Ειδικότερα για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών στις Περιφέρειες απαιτούνται:

· τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και

· πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή

· ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή

· επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν.

Ειδικότερα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους, ενώ, για τους ειδικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (περίπτωση γ΄) απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόσπαση των υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν, αλλά δεν κατέλαβαν αιρετό αξίωμα

Προστέθηκε παράγραφος ώστε να λαμβάνεται πλέον μέριμνα για όσους υπαλλήλους παραιτήθηκαν, λόγω κωλύματος, για να εκλεγούν αιρετά μέλη συμβουλίων ΟΤΑ και αφού εξελέγησαν δεν ανέλαβαν θέση ευθύνης (πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι νπδδ ).

Ειδικότερα ισχύει για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αλλά και το σκοπό του νομοθέτη να μεριμνήσει για όσους υπαλλήλους εξελέγησαν μέλη συμβουλίων ΟΤΑ, πλην όμως δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης ή εν συνεχεία απώλεσαν αυτήν.

Διορισμός επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Ενόψει της ολοκλήρωσης των διορισμών/προσλήψεων των επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, ο νέος νόμος τροποποιεί τη σχετική υπουργική απόφαση, ορίζοντας το χρονικό σημείο εξέτασης της συνδρομής της ιδιότητας των υποψηφίων για την κατάληψη ειδικών κατηγοριών θέσεων (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, κ.λ.π) τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων διορισμού ή πρόσλήψης και όψι το χρόνο διορισμού/ πρόσληψης.

Η διάταξη καταλαμβάνει και τους εκκρεμείς διορισμούς, επομένως, διοριστέοι που έχουν απολέσει την ιδιότητα αυτή μπορούν να διοριστούν στις θέσεις ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω Προκήρυξης.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση