Το χρονικό της Μετακομιδής του Σκηνώματος του Οσίου Βησσαρίωνος στη νέα Λάρνακα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 12:41 Το χρονικό της Μετακομιδής του Σκηνώματος του Οσίου Βησσαρίωνος στη νέα Λάρνακα

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝ Τῌ ΝΕᾼ ΑΡΓΥΡῌ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΩΣ ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝῌ ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝΙΤΟΥ ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

Ἡ μετακομιδὴ τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος ἔλαβε χώραν τὰς βραδινὰς ὥρας τῆς 18ης τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2023, ἐντῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγάθωνος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κα ὶΠοιμενάρχου ἡμῶν, Φθιώτιδος Συμεὼν τοῦ Α', κατὰ τὴν ἑξῆς τάξιν:

Λαβὼν καιρὸν ὁ Ἀρχιερεύς, ἀνέγνωσεν εἷ τα σχετικὴν συγχωρητικὴν εὐχὴν εἰς τοὺς συμμετασχόντας εἰς τὸ τοιοῦτον θεάρεστον ἐγχείρημα Ἱερομονάχους καὶ Μοναχούς, ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς, ὡς καὶ τοὺς συνοδεύοντας αὐτὸν Κληρικούς.

Πάντων ἀλληλοσυγχωρηθέντων,ἤρχισενεὐθὺςἀμέσωςἹερὰΠαννυχίς.Ἀνοιγείσηςτῆςπαλαιᾶςλάρνακος καὶἀφ’ οὗ ἐξητάσθῃ πάνυ λεπτομερῶς τὸ ἀνοικτὸν ἀρχικὸν φέρετρον ἐντὸς τοῦ ὁποίου κεῖται ἐξ’ ἀρχῆς τὸ θαυματουργὸν ἄφθαρτον σκήνωμα τοῦ Ὁσίου, διὰ τυχὸν ἐπελθούσας φθορὰς αἵτινες θὰ ἐπῃρέαζον ἀρνητικῶς τὴν ἀνθεκτικότητά του, τελικῶς, οὐδὲ μία φθορὰ εἰς τὸ φέρετρον εὑρέθη ἥτις θὰ παρῃμπόδιζεν τὴν ἀσφαλῆ μετακομιδήν του, σχετικῶς εὐκόλως ἡ τοιαύτη μετακομιδὴ ἐπραγματοποιήθῃ ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς.

Εἰςτὸν Νάρθηκα τοῦΚαθολικοῦἀνέμενενἵναδεχθῇἐντός της τὸχαριτόβρυτονλείψανον,ἡ νέα ἀργυροποίκιλτοςλάρναξ,μερίμνῃτοῦΣεβασμιωτάτου,διακεκοσμημένηἐπίσηςμετωπικῶςκαὶπεριτέχνως μετὰἁγιογραφιῶν,αἵτινεςσχέσινἔχουσινμὲτὸνβίοντοῦὉσίου ΒησσαρίωνοςκαὶτὴνἐνΦθιῴτιδιἘκκλησίαν. Εἰδικὴ βάσις ἐρειδομένηἐπὶ στηριγμάτων ἐντῷβάθειτῆς Νέας Λάρνακοςεἶχενἀποσπασθεῖἐκτοῦ δαπέδου της καὶάνέμενεντὸζωηφόρονσῶμα, κεκαλυμμένη ὑπὸπορφυροῦπολυτελοῦςὑφάσματος, ὅπωςκαὶτὸ καθ’ ὅλουἐσωτερικὸντῆς δευτέρας. Ἱμάντεςἐρυθροὶκατὰ ζεύγη ἔχουσιντοποθετηθῇεἰςτὰςπλευρὰςτῆς βάσεως, πρὸςεὐχερεστέραντοποθέτησιντοῦὉσίουἐντὸςτῆς Νέας Λάρνακος. Τὸφέρετρονἐτοποθετήθη παραπλεύρως,ἵναεὐτρεπισθῶσιν,κατὰτὸ δυνατόν,τὰεὐῳδιάζονταἄμφιατοῦὉσίουκαὶἵνα-τὸκατὰ δύναμιν-ἀπαλλαγῷσινταῦτατοῦεὐλογηθέντοςχοός,ἔτιἐκτῆςταφῆς. ΤὸμικρὸνΤετραευαγγέλιοντὸὁποῖονκρατεῖ ὁ Ὅσιοςεἰςτὴνδεξιάν του χεῖρα παρουσιάζει τοιαύτην ἀναλλοίωτονὄψιν, καινουργοῦςσχεδὸνβιβλιδίου!Αἱχεῖρεςκαὶοἱπόδεςσιτόχροες, εἶναιἱλαρῶςκαὶφυσικῶς κεχρωσμένοι, ἡ δὲκεφαλὴμὲ πλήρεις σχεδὸντὰςὀφθαλμικὰςκόγχαςκαὶεὐκρινὲςτὸἀνοικτόχρουνὑπογένειονγεννοῦνζωηροτάτηντὴνἐντύπωσινὅτι ὁ Ὅσιοςἀκροᾶταιτῶνλογισμῶνκαὶτῶν ζητημάτων ἡμῶν.Λεπτὴεὐῳδίαἐξήρχετοδιαρκοῦντοςτοῦεὐπρεπισμοῦτοῦκεχαριτωμένου τούτου σώματος, ἡ δὲσυγκίνησις πάντων τῶν μετεχόντων εἰςτὴνπερὶἧςεὐλογίαν, ὑπῆρξενἐντονωτάτη. Πῶς ὁ Ὅσιοςταπεινῶςκαὶἡσύχωςπαρεδίδετοεἰςτὰς φροντίδας τοῦΠοιμενάρχου του, τῶνἀδελφῶνκαὶσυλλειτουργῶν του, τῶννῦνπεφιλημένωνδακρυόντωνσυμμοναστῶν του,ἀλλὰκαὶτῶνἑτέρωνεὐσεβῶνλαϊκῶντῶν διακονούντων τὴν Μονήν, οἵτινεςὡςἐνσαρκώσειςτῆςκυρηνείου Χάριτοςἐκοπίαζονἀόκνως!

ΜετὰπολλοῦσεβασμοῦκαὶἐνώπιοντοῦσυγκεκλονισμένουἹεράρχου μας, οἱ Πατέρες αἵρουντὸχριστοφόρονσῶμακαὶτοποθετοῦσιντοῦτοἐπὶτῇρηθείσῃ βάσει. Ὁποῖαἀνέκφραστα συναισθήματα ἅτιναγεννῶσιν δάκρυα εἰςτοὺςκαμμύονταςὀφθαλμοὺςἡμῶν, παλμοὺς τεἁγιοπνευματικούς, οἵτινεςκαθιστῶσινχοροβατούσας θεαρέστως τὰςψυχάς!

Αἵρεται ἡ βάσις καὶμετὰτοῦἐπ’αὐτῆς σώματος κατατίθεται ἐντὸςτῆς Νέας Λάρνακος, περίτεχνονδὲ κάλυμμα κρύπτει τὴνὄψινκαὶτὴν κεφαλήν. Ἀκολούθως ἡ Λάρναξ σφραγίζεται δι' εἰδικοῦδιαφανοῦςπίνακος.

ἈπόλαυσονὍσιε Πάτερ τὴννέαν, πανταχοῦδιατρανουμένην, ἤδηκαὶ μετ’ ὀλίγον, ἐνθρόνισίν σου, τόσον εἰςτὴννέανἀργυρῆν σου Θήκην, ὅσονκαὶεἰςτὰς καρδίας ἡμῶν, εὔχουδὲ δι’ ἡμᾶςτὰσὰ τέκνα!

Πληρωθείσης τῆςἹερᾶςΠαννυχίδος,τῆςδὲνυκτὸς προϊούσης, ἐπακολουθεῖ θυμίασις καὶνῖψιςτῶνχειρῶντοῦἈρχιερέως, εἷτα δ’ ἁπάντωντῶνσυμμετασχόντων, μεθ’ὧν, κύκλῳτῆςλαμπρᾶςΛάρνακος ψάλλονται εἰςτρεῖς στάσεις τὰἘγκώμιατοῦὉσίουἐκτῆςἹερᾶςαὐτοῦΔέλτου, ἔνθαπροσφάτως ἐκδοθεῖσακαλλιεπεστάτηἈκολουθία, μεθ’ αἰτήσεωνκαὶ θυμιάσεως εἰςτὰἐνδιάμεσατῶντριῶνστάσεων. Μεθ’ ὧν ἀκολουθοῦσιν ὁ Πολυχρονισμὸς τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Γερμανοῦ καί, τέλος, ἐπισφραγίζεται ἡ τοιαύτη πνευματικὴ εὐφροσύνη διὰ τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ πεφιλημένου Πατρός ἡμῶν, κκ Συμεών.

Ἀκολούθως, συγκεκινημένοι ἅπαντες, ἀπήλθομεν ἐν τοῖς κελλίοις, αἰνοῦντες, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεόν.

Ἐν τῇ Ἳερᾷ Μονῇ Ἀγάθωνος

Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Γ. Τριανταφυλλόπουλος

Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιῴτιδος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση